Právě se nacházíte

Přijímací řízení na střední školy

19.10.2020  |  Studium

Informace k volbě povolání a k přijímacímu řízení na střední školy pro školní rok 2021/2022 pro žáky devátých ročníků (sedmých a osmých ročníků u žáků, kteří školním rokem 2020/2021 splní devítiletou docházku) a žáky pátých a sedmých ročníků pro případné studium na víceletém gymnáziu.

Termíny přijímacího řízení na SŠ:

 • Do 30.11.2020 (pondělí) odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou.
 • Do 12.02.2021 (pátek) předají vyplněné přihlášky SŠ žáci ke kontrole Mgr. Tomáš Černému, kabinet číslo 248 v pavilonu tělocvičen.
 • Do 01.03.2021 (pondělí) zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo poštou, doporučujeme osobní předání).

V přijímacím řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy (s výjimkou některých oborů vzdělání s talentovou zkouškou a zkráceného studia) jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky formou písemného testu ve dvou termínech. 

Termíny jednotných přijímací zkoušek pro čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou:

 • 1.termín – pondělí 12. dubna 2021
 • 2.termín – úterý 13. dubna 2021

Termíny jednotných přijímací zkoušek pro víceletá gymnázia:

 • 1.termín – středa 14. dubna 2021
 • 2.termín – čtvrtek 15. dubna 2021

Termíny přijímacích zkoušek pro obory se závěrečnou zkouškou, výučním listem:

 • Od čtvrtku 22. dubna do pátku 30. dubna 2021

Termíny talentové zkoušky do oborů skupiny 82 Umění a užité umění (vyjma oborů vzdělávání v konzervatoři):

 • V pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání v konzervatoři:

 • V pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna 2021

Termíny talentové zkoušky do oborů vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou:

 • V pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena na dny:

 • 1.termín – středa 12. května
 • 2.termín – čtvrtek 13. května

Jednotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oborů vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia a do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění. Možnost konání školní přijímací zkoušky tím není dotčena, kromě oborů vzdělání v konzervatoři.

Do deseti pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení žák odevzdá zápisový lístek na ředitelství vybrané školy, na kterou byl v rámci přijímacího řízení přijat.

Informace pro žáky i rodiče.

Kariérní poradce na Bolevecké základní škole je Mgr. Tomáš Černý.

Kabinet číslo 248 v pavilonu tělocvičen.

Email: tomascernochcerny@seznam.cz

MT: 774 153 003

Jsem Vám k dispozici s pomocí jak s výběrem budoucího povolání, a tedy i vhodné střední školy, tak i s vyplněním přihlášky a dalšími nezbytnými náležitostmi týkají se přijímacího řízení. Pro snazší orientaci posílám i několik důležitých termínů a odkazů. 

Odkazy 

Výběr škol a oborů

 • www.atlasskolstvi.cz
 • www.stredniskoly.cz
 • www.mapaskolstvi.cz
 • www.studujvpk.cz
 • www.uradprace.cz/web/cz/hledani-skol-a-oboru

 

Volba povolání

 • www.infoabsolvent.cz
 • www.emiero.cz
 • www.mujzivotposkole.cz
 • www.comdi.cz 
 • www.budoucnostprofesi.cz

Příprava na přijímací zkoušky

 • www.cermat.cz
 • www.scio.cz
 • www.zkoušky-nanecisto.cz

Obecné odkazy

 • www.msmt.cz
 • www.plzensky-kraj.cz/prijimaci-rizeni-na-stredni-skoly

Co znamenají některá čísla a písmeno v kódu oboru? 

Každý obor vzdělání má svůj identifikační kód. Uvádí se vždy s názvem oboru, např. na přihlášku ke studiu, do životopisu a všude tam, kde se prezentuje dosažené vzdělání. Kódy oborů slouží k systémovému členění. Vyjadřují stupeň vzdělání, charakter přípravy pro uplatnění na trhu práce a obtížnost studia.

Každý kód je složen ze skladby čísel a jednoho písmene:

 

Písmeno, případně i následující číslo za písmenem, vyjadřuje stupeň vzdělání:

J Střední nebo střední odborné vzdělání bez maturity i výučního listu

Jde o střední odborné (profesní) vzdělání, které je ukončeno závěrečnou zkouškou. Absolventi získají vysvědčení (ne výuční list ani maturitu). Délka vzdělání je 2 roky.

C Praktická škola

Jde o obory vzdělání pro žáky s těžšími a kombinovanými formami zdravotního postižení. Příprava je neprofesní, zaměřená na poskytování základních dovedností pro život, absolventi získají vysvědčení (ne výuční list). Délka vzdělání je 1 nebo 2 roky.

H Střední odborné vzdělání s výučním listem

Jde o profesní přípravu v tradičních učebních oborech středních odborných učilišť. Absolventi získají výuční list a mohou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Délka vzdělání je 3 roky.

E Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem

Jde o odborné (profesní) vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a odbornou přípravu. Absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Po absolvování je velmi problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. Doba přípravy je 2 nebo častěji 3 roky.

M Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení)

Jde o vzdělávání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro střední odborné činnosti a nižší řídicí funkce. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Délka studia je 4 roky.

L/0 Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou

Jde o střední vzdělání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce. Významnou součástí studia je odborný výcvik. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Délka studia je 4 roky.

K Úplné střední všeobecné vzdělání (na gymnáziu)

Příprava má všeobecný neprofesní charakter. Absolventi získají maturitu a jsou připraveni pro vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělávání. Existují tři varianty studia: 4leté, 6leté a 8leté.

P Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři

Jedná se o studium v uměleckých oborech. Absolventi získají vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, za jménem pak mohou uvádět označení DiS. (jako "diplomovaný specialista"). Vzdělání lze ukončit i maturitní zkouškou. Délka většiny oborů trvá 6 let a je určena uchazečům po splnění povinné školní docházky. Výjimku tvoří obor Tanec, který trvá 8 let a je určen uchazečům po 5. ročníku základní školy.

 

První dvojčíslí v kódech řadí jednotlivé obory do příslušných skupin oborů:

16 Ekologie a ochrana životního prostředí

18 Informatické obory

21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství

23 Strojírenství a strojírenská výroba

26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

28 Technická chemie a chemie silikátů

29 Potravinářství a potravinářská chemie

31 Textilní výroba a oděvnictví

32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů

33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

36 Stavebnictví, geodézie a kartografie

37 Doprava a spoje

39 Speciální a interdisciplinární technické obory

41 Zemědělství a lesnictví

43 Veterinářství a veterinární prevence

53 Zdravotnictví

61 Filozofie, teologie

63 Ekonomika a administrativa

64 Podnikání v oborech, odvětví

65 Gastronomie, hotelnictví a turismus

66 Obchod

68 Právo, právní a veřejnosprávní činnost

69 Osobní a provozní služby

72 Publicistika, knihovnictví a informatika

74 Tělesná kultura, tělovýchova a sport

75 Pedagogika, učitelství a sociální péče

78 Obecně odborná příprava

79 Obecná příprava

82 Umění a užité umění

91 Teorie vojenského umění

Aktuality

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO RODIČE A ŽÁKY OD 30. 11. 2020

INFORMACE ŠKOLNÍ JÍDELNY PRO RODIČE A ŽÁKY OD 30. 11. 2020... Pokračovat

PROVOZ ŠKOLY OD 30.11.2020

PROVOZ ŠKOLY OD 30.11.2020 ... Pokračovat

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE

AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE ... Pokračovat

TŘÍDNÍ AKTIVY

TŘÍDNÍ AKTIVY... Pokračovat

Provoz ŠJ od 18.11.2020

INFORMACE PRO RODIČE PŘÍPRAVNÝCH, 1. A 2. TŘÍD OD 18. 11. 2020 Všichni žáci těchto tříd mají obědy od 18. 11. 2020 přihlášené. Žáci, kteří odebírají svačiny je mají též při... Pokračovat

Informační akce pro rodiče a žáky v Plzeňském kraji

PLZEŇ: Posviť si na budoucnost - Festival vzdělávání a práce koná se 13.10.2020 pouze v on – line podobě, vystavovatelé a metodiky k dispozici po celý školní rok, pořádá Info Kariéra - KCVJŠ Plzeň, RHK Plzeňského kr... Pokračovat

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU

AKTUÁLNÍ INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU ... Pokračovat

Distanční výuka od 2.11.2020

Vážení rodiče, milí žáci, od pondělí 2.11.2020 do odvolaní budeme pokračovat ve výuce ve stejném režimu jako před podzimními prázdninami. V případě jakýchkoli problémů se zvládnutím uč... Pokračovat

Školní jídelna informuje

1. Z důvodu, že nelze odhadnout vývoj situace, byly všem strávníkům od 2. 11. do 30. 11. 2020 odhlášeny obědy. 2. Všichni strávníci, kteří budou chtít od 2. 11. 2020 oběd, si ho musí samostatně přihlásit. 3. Obědy lze přihlásit n... Pokračovat

Vítání prvňáčků na Bolevecké ZŠ Plzeň

Vítání prvňáčků na Bolevecké ZŠ Plzeň

V úterý 1.září 2020 nám bylo potěšením přivítat na naší Bolevecké základní škole Plzeň nové žáky prvních tříd. V letošním školním roce jsme otevřeli tři první třídy. V tento významný den děti dopro... Pokračovat

Archiv aktualit