Právě se nacházíte
 • Nacházíte se:  O škole
 • Školská rada

Školská rada

Členové ŠR BZŠ pro školní rok 2018/19

 1. Mgr. ŽENÍŠKOVÁ Drahomíra
 2. Mgr. Věra Kotrbová
 3. Bc. Barbora Behring
 4. Mgr. Radek Rosenberger
 5. Bc. Marie Pačutová, DiS.
 6. Monika Magdalena Štefanová

Ustavující zasedání Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň dne 19.4.2018.

 

Zápis č. 1
z ustavujícího zasedání Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň
 dne 19.4.2018

 

Přítomni:     viz prezenční listina

Jednání byli přítomni zvolení členové Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň ve smyslu volebního řádu, podle usnesení RMP č. 251 ze dne 2.3.2018, v souladu se zákonem      č. 561/2004 Sb., (školský zákon) k datu ustanovení 19.4.2018.

 za zákonné zástupce žáků:       Bc. Barbora Behring

                                                 Mgr. Radek Rosenberger

za pedagogické pracovníky:    Mgr. Drahomíra Ženíšková

                                                 Mgr. Věra Kotrbová

za zřizovatele:                         Bc. Marie Pačutová, DiS.

                                                Monika Magdalena Štefanová

Program jednání:

l. část jednání:

Ředitelka školy přivítala všechny přítomné.

 

2. část jednání:

Ředitelka školy přednesla přítomným návrhy pro provedení volby 3 členného výboru ŠR (předseda, místopředseda, jednatel). Byli navrženi tito členové ŠR: Mgr. Drahomíra Ženíšková, Mgr. Věra Kotrbová, Bc. Barbora Behring.

 

Do funkce předsedy ŠR navržena Mgr. Drahomíra Ženíšková - zvolena hlasováním:

pro 5 proti 0.

Do funkce místopředsedy ŠR navržena Mgr. Věra Kotrbová - zvolena hlasováním:

pro 5 proti 0.

Do funkce jednatelky ŠR navržena Bc. Barbor Behring - zvolena hlasováním:

pro 5 proti 0.

Všichni 3 zvolení členové výboru funkce bez výhrad přijali.

3. část jednání:

Řízení jednání se ujala nově zvolená předsedkyně ŠR a předložila členům ŠR k seznámení:

a)      Hlavní poslání a kompetence ŠR uvedené v zákoně č. 561/2004 Sb. v § 167 a § 168, kde jsou formulovány zákonné úkoly ŠR ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu programu, schvalování obsahu výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu, přijatých pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování, podílu na návrzích koncepčních záměrů rozvoje škole, projednávání návrhu rozpočtu školy a rozboru hospodaření školy včetně návrhů na opatření ke zlepšení, podávání podnětů vedení školy zřizovateli a orgánům státní správy ve školství.

Školská rada vykonává své kompetence podle § 167 a § 168 školského zákona:

 

 • vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, navrhuje ho změnu
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na koncepčních záměrech rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • podívá podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

b)      Všichni členové ŠR obdrželi znění vlastního Jednacího řádu ŠR, podle kterého budou realizována vlastní jednání ŠR. S obsahem tohoto dokumentu vyjádřili souhlas všichni členové ŠR.

c)      Členové školské rady byli seznámeni s hlavními dokumenty školy:

Koncepce dalšího rozvoje Bolevecké základní školy Plzeň, Školní vzdělávací program, Školní řád, Pravidla pro hodnocení prospěchu a chování žáků.

 

V další části jednání předsedkyně ŠR vyjádřila představy pro dobré fungování a práci ŠR v organizačních záležitostech, pro spolupráci jednotlivých členů, předkládání návrhů a námětů, celkový podíl na řešení stanovených úkolů ŠR.

Předložila členům návrhy termínu konání zasedání ŠR pro kalendářní rok 2018, návrh dělby práce ve výboru ŠR a praxi vzájemné komunikace mezi členy mimo plánovaná zasedání ŠR. Vyzvala členy ŠR ke spolupráci na obsahu plánu práce ŠR na rok 2018 tak, aby na dalším zasedání dne 27.6.2018 mohla být přijata konečná verze plánu práce.

V průběhu tohoto bodu jednání se členové ŠR vyjádřili v neformální diskusi k návrhům a předloženým otázkám fungování ŠR, účinné komunikace s vedením školy a celkovým zájmem posilovat trend zlepšování výsledků vzdělávání, zkvalitňování prostředí školy a a celkového pohledu veřejnosti na školu.

Na závěr celého jednání bylo přijato členy ŠR jednomyslně usnesení.

Usnesení Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň:

 1. zvolila výbor ŠR při BZŠ ve složení: 

  předseda: Mgr. Drahomír Ženíšková

  místopředseda: Mgr. Věra Kotrbová

  jednatel: Bc. Barbora Behring

 2. schválila znění vlastního Jednacího řádu ŠR při BZŠ platného od 19. 4. 2018
 3. ukládá výboru SR BZŠ zpracovat návrh plánu práce ŠR BZŠ na rok 2018 a předložit jej na zasedání dne 27.6.2018 ke konečnému schválení

                                                                                                                 zodpovídá: předseda ŠR

 4. doporučuje všem členům ŠR BZŠ zodpovědně se seznámit se základními dokumenty školy zejména - Školní řád, Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělání a chování žáků,  se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) s důrazem na § 167 a § 168 ke kompetencím a povinnostem školské rady.

                                                                                                zodpovídají: členové ŠR

Zapsala: Mgr. Drahomíra Ženíšková

Druhé řádné zasedání ŠR při BZŠ se uskuteční dne 27.6.2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti školy.

 

Plán práce Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň na kalendářní rok 2018

Hlavní záměry v obsahovém jednání školské rady:

 • sledování plnění a realizace přijatých projektů školy a projednání výsledků
 • zhodnocení výsledků plnění úkolů z hlediska dlouhodobé Koncepce dalšího rozvoje školy k 30.6.2018
 • spolupodílení se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • úpravy, posouzení, projednání a schválení konečného znění školních dokumentů
 • (školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzděláván žáků)
 • zhodnocení návrhů v obsahovém naplňování „Školního vzdělávacího programu" Bolevecké základní školy Plzeň za školní rok 2017/2018, posoudit navržené potřebné změny a úpravy pro nový školní rok
 • podrobné projednání obsahu „Výroční zprávy o činnosti školy za školní krok 2017/2018", schválení výroční zprávy
 • projednání návrhu rozpočtu školy na další rok spolu s návrhy opatření ke zlepšení hospodaření
 • každoroční hodnocení činnosti a přínosu školské rady

 

Termíny zasedání Školské rady při Bolevecké základní školy Plzeň se stanoveným programem

19.4.2018

 1. Ustavující zasedání Školské rady při Bolevecké základní školy Plzeň
 2. Návrh plánu práce školské rady na kalendářní rok 2018
 3. Jednací řád školské rady, podle kterého budou realizována vlastní jednání
 4. Hospodaření školy - rozpočet pro kalendářní rok 2018

27.6.2018

 1. Projednání a schválení konečného znění školních dokumentů (Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků) - předkládá ředitelka školy
 2. Výsledky průběžného plnění ŠVP Bolevecké základní školy Plzeň včetně návrhů na doplnění a úpravy obsahu pro nový školní rok 2018/2019 - předkládá ředitelka školy
 3. Projednání a schválení konečného znění plánu práce školské rady na rok 2018
 4. Koncepce dalšího rozvoje školy na další tříleté období a na školní rok 2018/2019

3.10.2018

 1. Podrobné projednání a schválení obsahu předložené „Výroční zprávy o činnosti školy za  školní rok 2017/2018" - předkládá ředitelka školy
 2. Hospodaření školy
 3. Zapojení školy do dotačních programů, čerpání finančních prostředků

Do každého jednání Školské rady při Bolevecké základní školy Plzeň je zařazen bod „Různé" pro projednání otázek výsledků činnosti školy a pro projednání připomínek a návrhů členů školské rady, diskuzní otázky apod.

Na závěr jednání bude vždy přijato usnesení Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň se závěry a úkoly formulované do ověřovaného zápisu.

Všechna plánovaná jednání se uskuteční vždy od 17.00 hodin v zasedací místnosti školy.

Vypracovala:   Mgr. Ženíšková

V Plzni dne: 19 .4. 2018

 

 

Aktuality

Organizace začátku školního roku 2019/2020

Informace pro rodiče žáků 0. a 1. ročníku 2.9.2019 7.50 h - sraz s třídní učitelkou na nádvoří u hlavního vchdu do školy z Majakovského ulice 8.00 h - slavnostní zahájení v budově školy program dle sdělení pedagogic... Pokračovat

Představení divadelního kroužku: Ježeček a kamarádi – 20.6.2019

Představení divadelního kroužku: Ježeček a kamarádi – 20.6.2019

Divadelní kroužek si pro letošní závěrečné představení vybral pohádku o rozmrzelém ježkovi, kterého kamarádi věčně tahají z nejrůznějších nesnází. Divadelníci si připravili kostýmy, n... Pokračovat

Matematické a fyzikální soutěže ve šk. roce 2018/2019

Matematická olympiáda Počet řešitelů domácího koka Počet úspěšných řešitelů Do okresního kola postupují V okresním kole 30. 1. 2019, 3. 4. 2019 5.ročník 4 ... Pokračovat

Řemeslo má zlaté dno – výrazný úspěch naší školy

Řemeslo má zlaté dno – výrazný úspěch naší školy

V letošním ročníku 2019 v rukodělné soutěži „Řemeslo má zlaté dno“, vyhlášené Plzeňským krajem, získal žák naší školy Filip Uhlíř za exponát s názvem „Vojenský transportér“ cenu hejtman... Pokračovat

Dějepisná exkurze – Říp a Terezín

V úterý 4. června se vybraní zájemci z 2. stupně zúčastnili celodenní dějepisné exkurze. V doprovodu zkušeného průvodce a svých vyučujících dějepisu navštívili dvě místa, která se... Pokračovat

4. B na dopravním hřišti

4. B na dopravním hřišti

V pátek 7. června navštívili žáci 4. B dopravní hřiště na 1. základní škole. Nejprve si společně připomněli zásady bezpečné jízdy v běžném provozu a pravidla chůze po chodníku. Následně si z... Pokračovat

„DEUTSCHKÖNIG / -IN 2019“

Začátkem června 2019 žáci třídy 9.A prověřili své jazykové schopnosti v soutěži, která se skládala z několika částí a na jejímž konci byl vyhlášen“ Deutschkönig 2019“ Bolevecké základní ško... Pokračovat

Stopovačka s pokladem – 21.6.2019

Stopovačka s pokladem – 21.6.2019

Slunné dny v závěru školního roku jsme věnovali přípravě poslední celodružinové akce – Stopovačky s pokladem. Děti hledaly po cestě šipky, vzkazy a plnily úkoly. Stanovišť... Pokračovat

Představení divadelního kroužku: Ježeček a kamarádi – 20.6.2019

Představení divadelního kroužku: Ježeček a kamarádi – 20.6.2019

Divadelní kroužek si pro letošní závěrečné představení vybral pohádku o rozmrzelém ježkovi, kterého kamarádi věčně tahají z nejrůznějších nesnází. Divadelníci si připravili kostý... Pokračovat

Hrátky s historií – 20.5. – 19.6.2019

Hrátky s historií – 20.5. – 19.6.2019

Přelom května a června se nesl ve znamení již tradičních hrátek s historií, tentokrát s podtitulem „Pohádkový desetiboj“. Šesté oddělení připravilo deset různě náročných úkolů pro mal... Pokračovat

Archiv aktualit