Právě se nacházíte
 • Nacházíte se:  O škole
 • Školská rada

Školská rada

Členové ŠR BZŠ pro školní rok 2018/19

 1. Mgr. ŽENÍŠKOVÁ Drahomíra
 2. Mgr. Věra Kotrbová
 3. Bc. Barbora Behring
 4. Mgr. Radek Rosenberger
 5. Bc. Marie Pačutová, DiS.
 6. Monika Magdalena Štefanová

Ustavující zasedání Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň dne 19.4.2018.

 

Zápis č. 1
z ustavujícího zasedání Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň
 dne 19.4.2018

 

Přítomni:     viz prezenční listina

Jednání byli přítomni zvolení členové Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň ve smyslu volebního řádu, podle usnesení RMP č. 251 ze dne 2.3.2018, v souladu se zákonem      č. 561/2004 Sb., (školský zákon) k datu ustanovení 19.4.2018.

 za zákonné zástupce žáků:       Bc. Barbora Behring

                                                 Mgr. Radek Rosenberger

za pedagogické pracovníky:    Mgr. Drahomíra Ženíšková

                                                 Mgr. Věra Kotrbová

za zřizovatele:                         Bc. Marie Pačutová, DiS.

                                                Monika Magdalena Štefanová

Program jednání:

l. část jednání:

Ředitelka školy přivítala všechny přítomné.

 

2. část jednání:

Ředitelka školy přednesla přítomným návrhy pro provedení volby 3 členného výboru ŠR (předseda, místopředseda, jednatel). Byli navrženi tito členové ŠR: Mgr. Drahomíra Ženíšková, Mgr. Věra Kotrbová, Bc. Barbora Behring.

 

Do funkce předsedy ŠR navržena Mgr. Drahomíra Ženíšková - zvolena hlasováním:

pro 5 proti 0.

Do funkce místopředsedy ŠR navržena Mgr. Věra Kotrbová - zvolena hlasováním:

pro 5 proti 0.

Do funkce jednatelky ŠR navržena Bc. Barbor Behring - zvolena hlasováním:

pro 5 proti 0.

Všichni 3 zvolení členové výboru funkce bez výhrad přijali.

3. část jednání:

Řízení jednání se ujala nově zvolená předsedkyně ŠR a předložila členům ŠR k seznámení:

a)      Hlavní poslání a kompetence ŠR uvedené v zákoně č. 561/2004 Sb. v § 167 a § 168, kde jsou formulovány zákonné úkoly ŠR ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu programu, schvalování obsahu výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu, přijatých pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování, podílu na návrzích koncepčních záměrů rozvoje škole, projednávání návrhu rozpočtu školy a rozboru hospodaření školy včetně návrhů na opatření ke zlepšení, podávání podnětů vedení školy zřizovateli a orgánům státní správy ve školství.

Školská rada vykonává své kompetence podle § 167 a § 168 školského zákona:

 

 • vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, navrhuje ho změnu
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na koncepčních záměrech rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • podívá podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

b)      Všichni členové ŠR obdrželi znění vlastního Jednacího řádu ŠR, podle kterého budou realizována vlastní jednání ŠR. S obsahem tohoto dokumentu vyjádřili souhlas všichni členové ŠR.

c)      Členové školské rady byli seznámeni s hlavními dokumenty školy:

Koncepce dalšího rozvoje Bolevecké základní školy Plzeň, Školní vzdělávací program, Školní řád, Pravidla pro hodnocení prospěchu a chování žáků.

 

V další části jednání předsedkyně ŠR vyjádřila představy pro dobré fungování a práci ŠR v organizačních záležitostech, pro spolupráci jednotlivých členů, předkládání návrhů a námětů, celkový podíl na řešení stanovených úkolů ŠR.

Předložila členům návrhy termínu konání zasedání ŠR pro kalendářní rok 2018, návrh dělby práce ve výboru ŠR a praxi vzájemné komunikace mezi členy mimo plánovaná zasedání ŠR. Vyzvala členy ŠR ke spolupráci na obsahu plánu práce ŠR na rok 2018 tak, aby na dalším zasedání dne 27.6.2018 mohla být přijata konečná verze plánu práce.

V průběhu tohoto bodu jednání se členové ŠR vyjádřili v neformální diskusi k návrhům a předloženým otázkám fungování ŠR, účinné komunikace s vedením školy a celkovým zájmem posilovat trend zlepšování výsledků vzdělávání, zkvalitňování prostředí školy a a celkového pohledu veřejnosti na školu.

Na závěr celého jednání bylo přijato členy ŠR jednomyslně usnesení.

Usnesení Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň:

 1. zvolila výbor ŠR při BZŠ ve složení: 

  předseda: Mgr. Drahomír Ženíšková

  místopředseda: Mgr. Věra Kotrbová

  jednatel: Bc. Barbora Behring

 2. schválila znění vlastního Jednacího řádu ŠR při BZŠ platného od 19. 4. 2018
 3. ukládá výboru SR BZŠ zpracovat návrh plánu práce ŠR BZŠ na rok 2018 a předložit jej na zasedání dne 27.6.2018 ke konečnému schválení

                                                                                                                 zodpovídá: předseda ŠR

 4. doporučuje všem členům ŠR BZŠ zodpovědně se seznámit se základními dokumenty školy zejména - Školní řád, Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělání a chování žáků,  se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) s důrazem na § 167 a § 168 ke kompetencím a povinnostem školské rady.

                                                                                                zodpovídají: členové ŠR

Zapsala: Mgr. Drahomíra Ženíšková

Druhé řádné zasedání ŠR při BZŠ se uskuteční dne 27.6.2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti školy.

 

Plán práce Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň na kalendářní rok 2018

Hlavní záměry v obsahovém jednání školské rady:

 • sledování plnění a realizace přijatých projektů školy a projednání výsledků
 • zhodnocení výsledků plnění úkolů z hlediska dlouhodobé Koncepce dalšího rozvoje školy k 30.6.2018
 • spolupodílení se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • úpravy, posouzení, projednání a schválení konečného znění školních dokumentů
 • (školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzděláván žáků)
 • zhodnocení návrhů v obsahovém naplňování „Školního vzdělávacího programu" Bolevecké základní školy Plzeň za školní rok 2017/2018, posoudit navržené potřebné změny a úpravy pro nový školní rok
 • podrobné projednání obsahu „Výroční zprávy o činnosti školy za školní krok 2017/2018", schválení výroční zprávy
 • projednání návrhu rozpočtu školy na další rok spolu s návrhy opatření ke zlepšení hospodaření
 • každoroční hodnocení činnosti a přínosu školské rady

 

Termíny zasedání Školské rady při Bolevecké základní školy Plzeň se stanoveným programem

19.4.2018

 1. Ustavující zasedání Školské rady při Bolevecké základní školy Plzeň
 2. Návrh plánu práce školské rady na kalendářní rok 2018
 3. Jednací řád školské rady, podle kterého budou realizována vlastní jednání
 4. Hospodaření školy - rozpočet pro kalendářní rok 2018

27.6.2018

 1. Projednání a schválení konečného znění školních dokumentů (Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků) - předkládá ředitelka školy
 2. Výsledky průběžného plnění ŠVP Bolevecké základní školy Plzeň včetně návrhů na doplnění a úpravy obsahu pro nový školní rok 2018/2019 - předkládá ředitelka školy
 3. Projednání a schválení konečného znění plánu práce školské rady na rok 2018
 4. Koncepce dalšího rozvoje školy na další tříleté období a na školní rok 2018/2019

3.10.2018

 1. Podrobné projednání a schválení obsahu předložené „Výroční zprávy o činnosti školy za  školní rok 2017/2018" - předkládá ředitelka školy
 2. Hospodaření školy
 3. Zapojení školy do dotačních programů, čerpání finančních prostředků

Do každého jednání Školské rady při Bolevecké základní školy Plzeň je zařazen bod „Různé" pro projednání otázek výsledků činnosti školy a pro projednání připomínek a návrhů členů školské rady, diskuzní otázky apod.

Na závěr jednání bude vždy přijato usnesení Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň se závěry a úkoly formulované do ověřovaného zápisu.

Všechna plánovaná jednání se uskuteční vždy od 17.00 hodin v zasedací místnosti školy.

Vypracovala:   Mgr. Ženíšková

V Plzni dne: 19 .4. 2018

 

 

Aktuality

Vánoční besídka v Bolevecké základní škole

Vánoční besídka v Bolevecké základní škole

V pondělí 17. 12. 2018 ožil sál RESPIRIA BZŠ návštěvou rodičů nejmladších žáků 1. stupně. Již v 15 hodin začalo vystoupení žáků 2. A. Ti si nacvičili s paní učitelkou mnoho pěkných písní,... Pokračovat

Projekt Čertí den v 1.B

Projekt Čertí den v 1.B

Ve středu 5.12.2018 se naše výuka proměnila v čertí školu v rámci projektu Čertí den. Všichni jsme se převlékli za čertíky a plnili čertí úkoly, které pro nás připravila paní učitelka. Navštívil ná... Pokračovat

1.B na Vánočních trzích

1.B na Vánočních trzích

18.12.2018 v rámci prvouky s námi paní učitelka vyrazila na náměstí Republiky na Vánoční trhy, které neodmyslitelně patří k adventnímu času. Pozorně jsme si prohlédli be... Pokračovat

Vánoční posezení u stromečku

Vánoční posezení u stromečku

Příchod Vánoc jsme společně se 110 dětmi ve školní družině přivítali 18.12.2018 posezením u stromečku. Děti z 2.B si připravily kulturní vystoupení – pohádku O koblížkovi. Divadelní kroužek předst... Pokračovat

Mikulášská nadílka

Mikulášská nadílka

Ve středu 5.12. navštívili naši školu jako každoročně tři čerti v doprovodu dvou andělů a moudrého Mikuláše. Nejprve navštívili nulté ročníky, poté zamířili do prvních a druhých tříd naší... Pokračovat

Vánoční dárky pro třídu 5.B

Vánoční dárky pro třídu 5.B

Blíží se vánoční svátky a i naše třída se na ně velmi těší. Asi jsme byli všichni moc hodní, protože dárky jsme začali od našich maminek dostávat již 29.11.2018. Obdrželi js... Pokračovat

Mikulášská nadílka v 0. A

Mikulášská nadílka v 0. A

V pondělí 3.12. jsme obě přípravné třídy shlédly hudebně – vzdělávací program O polepšeném čertovi v L- klubu. Společně s čertíkem BLEŠÁKEM FEŠÁKEM a MIKULÁŠEM jsme si zaz... Pokračovat

Do ZOO za zvířátky z pohádek

Do ZOO za zvířátky z pohádek

V pondělí 19. 11. vyrazily oba přípravné ročníky do ZOO na výukový program Zvířátka z pohádek. Třída 0. A se svezla tramvají, zatímco 0.B se rozhodla, že půjde pěšky.... Pokračovat

Šikulové a Fištróni

Šikulové a Fištróni

V pondělí 19.11. si žáci 3.-5. tříd zasoutěžili ve vědomostní celodružinové soutěži „Fištróni“. Při plnění úkolů uplatňovali nejen své poznatky, ale zapojovali i své logické myšlení. Absolvovali celkem ... Pokračovat

Ježek Ježura

Ježek Ježura

Vskutku originální pohádku „Ježek Ježura“ dovezli v úterý 20.11.2018 do prostor naší školní družiny naši staří dobří známí z divadélka „Kašpárek“. Lesní i městská zvíř... Pokračovat

Archiv aktualit