Právě se nacházíte
 • Nacházíte se:  O škole
 • Školská rada

Školská rada

Členové ŠR BZŠ pro školní rok 2018/19

 1. Mgr. ŽENÍŠKOVÁ Drahomíra
 2. Mgr. Věra Kotrbová
 3. Bc. Barbora Behring
 4. Mgr. Radek Rosenberger
 5. Bc. Marie Pačutová, DiS.
 6. Monika Magdalena Štefanová

Ustavující zasedání Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň dne 19.4.2018.

 

Zápis č. 1
z ustavujícího zasedání Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň
 dne 19.4.2018

 

Přítomni:     viz prezenční listina

Jednání byli přítomni zvolení členové Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň ve smyslu volebního řádu, podle usnesení RMP č. 251 ze dne 2.3.2018, v souladu se zákonem      č. 561/2004 Sb., (školský zákon) k datu ustanovení 19.4.2018.

 za zákonné zástupce žáků:       Bc. Barbora Behring

                                                 Mgr. Radek Rosenberger

za pedagogické pracovníky:    Mgr. Drahomíra Ženíšková

                                                 Mgr. Věra Kotrbová

za zřizovatele:                         Bc. Marie Pačutová, DiS.

                                                Monika Magdalena Štefanová

Program jednání:

l. část jednání:

Ředitelka školy přivítala všechny přítomné.

 

2. část jednání:

Ředitelka školy přednesla přítomným návrhy pro provedení volby 3 členného výboru ŠR (předseda, místopředseda, jednatel). Byli navrženi tito členové ŠR: Mgr. Drahomíra Ženíšková, Mgr. Věra Kotrbová, Bc. Barbora Behring.

 

Do funkce předsedy ŠR navržena Mgr. Drahomíra Ženíšková - zvolena hlasováním:

pro 5 proti 0.

Do funkce místopředsedy ŠR navržena Mgr. Věra Kotrbová - zvolena hlasováním:

pro 5 proti 0.

Do funkce jednatelky ŠR navržena Bc. Barbor Behring - zvolena hlasováním:

pro 5 proti 0.

Všichni 3 zvolení členové výboru funkce bez výhrad přijali.

3. část jednání:

Řízení jednání se ujala nově zvolená předsedkyně ŠR a předložila členům ŠR k seznámení:

a)      Hlavní poslání a kompetence ŠR uvedené v zákoně č. 561/2004 Sb. v § 167 a § 168, kde jsou formulovány zákonné úkoly ŠR ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu programu, schvalování obsahu výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu, přijatých pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování, podílu na návrzích koncepčních záměrů rozvoje škole, projednávání návrhu rozpočtu školy a rozboru hospodaření školy včetně návrhů na opatření ke zlepšení, podávání podnětů vedení školy zřizovateli a orgánům státní správy ve školství.

Školská rada vykonává své kompetence podle § 167 a § 168 školského zákona:

 

 • vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, navrhuje ho změnu
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na koncepčních záměrech rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • podívá podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

b)      Všichni členové ŠR obdrželi znění vlastního Jednacího řádu ŠR, podle kterého budou realizována vlastní jednání ŠR. S obsahem tohoto dokumentu vyjádřili souhlas všichni členové ŠR.

c)      Členové školské rady byli seznámeni s hlavními dokumenty školy:

Koncepce dalšího rozvoje Bolevecké základní školy Plzeň, Školní vzdělávací program, Školní řád, Pravidla pro hodnocení prospěchu a chování žáků.

 

V další části jednání předsedkyně ŠR vyjádřila představy pro dobré fungování a práci ŠR v organizačních záležitostech, pro spolupráci jednotlivých členů, předkládání návrhů a námětů, celkový podíl na řešení stanovených úkolů ŠR.

Předložila členům návrhy termínu konání zasedání ŠR pro kalendářní rok 2018, návrh dělby práce ve výboru ŠR a praxi vzájemné komunikace mezi členy mimo plánovaná zasedání ŠR. Vyzvala členy ŠR ke spolupráci na obsahu plánu práce ŠR na rok 2018 tak, aby na dalším zasedání dne 27.6.2018 mohla být přijata konečná verze plánu práce.

V průběhu tohoto bodu jednání se členové ŠR vyjádřili v neformální diskusi k návrhům a předloženým otázkám fungování ŠR, účinné komunikace s vedením školy a celkovým zájmem posilovat trend zlepšování výsledků vzdělávání, zkvalitňování prostředí školy a a celkového pohledu veřejnosti na školu.

Na závěr celého jednání bylo přijato členy ŠR jednomyslně usnesení.

Usnesení Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň:

 1. zvolila výbor ŠR při BZŠ ve složení: 

  předseda: Mgr. Drahomír Ženíšková

  místopředseda: Mgr. Věra Kotrbová

  jednatel: Bc. Barbora Behring

 2. schválila znění vlastního Jednacího řádu ŠR při BZŠ platného od 19. 4. 2018
 3. ukládá výboru SR BZŠ zpracovat návrh plánu práce ŠR BZŠ na rok 2018 a předložit jej na zasedání dne 27.6.2018 ke konečnému schválení

                                                                                                                 zodpovídá: předseda ŠR

 4. doporučuje všem členům ŠR BZŠ zodpovědně se seznámit se základními dokumenty školy zejména - Školní řád, Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělání a chování žáků,  se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) s důrazem na § 167 a § 168 ke kompetencím a povinnostem školské rady.

                                                                                                zodpovídají: členové ŠR

Zapsala: Mgr. Drahomíra Ženíšková

Druhé řádné zasedání ŠR při BZŠ se uskuteční dne 27.6.2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti školy.

 

Plán práce Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň na kalendářní rok 2018

Hlavní záměry v obsahovém jednání školské rady:

 • sledování plnění a realizace přijatých projektů školy a projednání výsledků
 • zhodnocení výsledků plnění úkolů z hlediska dlouhodobé Koncepce dalšího rozvoje školy k 30.6.2018
 • spolupodílení se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • úpravy, posouzení, projednání a schválení konečného znění školních dokumentů
 • (školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzděláván žáků)
 • zhodnocení návrhů v obsahovém naplňování „Školního vzdělávacího programu" Bolevecké základní školy Plzeň za školní rok 2017/2018, posoudit navržené potřebné změny a úpravy pro nový školní rok
 • podrobné projednání obsahu „Výroční zprávy o činnosti školy za školní krok 2017/2018", schválení výroční zprávy
 • projednání návrhu rozpočtu školy na další rok spolu s návrhy opatření ke zlepšení hospodaření
 • každoroční hodnocení činnosti a přínosu školské rady

 

Termíny zasedání Školské rady při Bolevecké základní školy Plzeň se stanoveným programem

19.4.2018

 1. Ustavující zasedání Školské rady při Bolevecké základní školy Plzeň
 2. Návrh plánu práce školské rady na kalendářní rok 2018
 3. Jednací řád školské rady, podle kterého budou realizována vlastní jednání
 4. Hospodaření školy - rozpočet pro kalendářní rok 2018

27.6.2018

 1. Projednání a schválení konečného znění školních dokumentů (Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků) - předkládá ředitelka školy
 2. Výsledky průběžného plnění ŠVP Bolevecké základní školy Plzeň včetně návrhů na doplnění a úpravy obsahu pro nový školní rok 2018/2019 - předkládá ředitelka školy
 3. Projednání a schválení konečného znění plánu práce školské rady na rok 2018
 4. Koncepce dalšího rozvoje školy na další tříleté období a na školní rok 2018/2019

3.10.2018

 1. Podrobné projednání a schválení obsahu předložené „Výroční zprávy o činnosti školy za  školní rok 2017/2018" - předkládá ředitelka školy
 2. Hospodaření školy
 3. Zapojení školy do dotačních programů, čerpání finančních prostředků

Do každého jednání Školské rady při Bolevecké základní školy Plzeň je zařazen bod „Různé" pro projednání otázek výsledků činnosti školy a pro projednání připomínek a návrhů členů školské rady, diskuzní otázky apod.

Na závěr jednání bude vždy přijato usnesení Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň se závěry a úkoly formulované do ověřovaného zápisu.

Všechna plánovaná jednání se uskuteční vždy od 17.00 hodin v zasedací místnosti školy.

Vypracovala:   Mgr. Ženíšková

V Plzni dne: 19 .4. 2018

 

 

Aktuality

Dopravní hřiště – 4.10.2018

Dopravní hřiště – 4.10.2018

Ve čtvrtek 4.10.2018 jsme se s 32 dětmi školní družiny zúčastnili akce na dopravním hřišti, kterou pořádalo SVČ Radovánek ve spolupráci s ÚMO1, Besip a MP Plzeň. Děti plnily úkoly s dopravní ... Pokračovat

Kouzelník Reno – 2.10.2018

Kouzelník Reno – 2.10.2018

Po roce nás opět přijel překvapit oblíbený kouzelník Reno se svými triky. Děti ze školní družiny mu ochotně asistovaly. Kouzelník do svého vystoupení zapojil dokonce i paní ... Pokračovat

Nominace kroužku Boleváček

Úspěchem dětí kroužku Boleváček při Bolevecké ZŠ Plzeň je nominace na uměleckou cenu hejtmana Plzeňského kraje Perla Plzeňského kraje. Všem dětem kroužku děkujeme za reprezentaci naší školy.... Pokračovat

Adaptační den v 1.B – veverkách

Adaptační den v 1.B – veverkách

Od prvního školního dne se adaptujeme na nové školní prostředí. Seznamujeme se s prostředím školy, se spolužáky, se zaměstnanci školy i s naší třídní učitelkou Mgr. Danuší Šmidingrovou. Vytvořili jsme si ... Pokračovat

Adaptační kurz 6. ročníků

Adaptační kurz 6. ročníků

Ve dnech 5. – 7. 9. 2018 se uskutečnil adaptační kurz pro 6. ročníky. Kurz se konal v kempu Habr u Volduch u Rokycan. Zúčastnilo se celkem 36 žáků 6. A a 6. B pod dohledem 4 vyučujících. Program naplni... Pokračovat

Centrum robotiky pořádá kroužky pro děti od 6 do 18 let.

Centrum robotiky je moderní volnočasové centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií. Již 5 let nabízí kroužky pro děti všeho věku. Konají se v odpoledních hodinách na adrese ... Pokračovat

Vítání prvňáčků na Bolevecké ZŠ Plzeň

Vítání prvňáčků na Bolevecké ZŠ Plzeň

V pondělí 3.září 2018 nám bylo potěšením přivítat na naší Bolevecké základní škole nové žáky prvních tříd. V tento významný den je doprovázeli jejich rodiče, mladší sourozenci, babičky a dědečkové. Všichn ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2018/2019 na Bolevecké ZŠ Plzeň

1. ročník 3.9.2018 7.45 h - sraz s třídní učitelkou před školou 8.00 h - slavnostní zahájení 9.00 h - třídní aktiv 1. a 0. ročník Ukončení vyučování 1. a 0. ročníku 3.9. pondělí 10.00 h (přibližně)... Pokračovat

Školní výlet tříd 4.B a 9.B

18.6.2018 se žáci obou tříd sešli před Boleveckou ZŠ v 7,30 hod. , kde na ně již čekal autobus s panem průvodcem ing. Sochorem. Vydali jsme se směr - Praha. Ve vlastivědě a v dějepise jsme se učili... Pokračovat

Vědomostní soutěž Eurorebus

Vědomostní soutěž Eurorebus je určena žákům základních škol i středoškolským studentům. Letošního 23. ročníku se zúčastnili žáci 5. B, 7. A a 9. B. Na základě dostateč... Pokračovat

Archiv aktualit