Právě se nacházíte
 • Nacházíte se:  O škole
 • Školská rada

Školská rada

Členové ŠR BZŠ pro školní rok 2018/19

 1. Mgr. ŽENÍŠKOVÁ Drahomíra
 2. Mgr. Věra Kotrbová
 3. Bc. Barbora Behring
 4. Mgr. Radek Rosenberger
 5. Bc. Marie Pačutová, DiS.
 6. Monika Magdalena Štefanová

Ustavující zasedání Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň dne 19.4.2018.

 

Zápis č. 1
z ustavujícího zasedání Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň
 dne 19.4.2018

 

Přítomni:     viz prezenční listina

Jednání byli přítomni zvolení členové Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň ve smyslu volebního řádu, podle usnesení RMP č. 251 ze dne 2.3.2018, v souladu se zákonem      č. 561/2004 Sb., (školský zákon) k datu ustanovení 19.4.2018.

 za zákonné zástupce žáků:       Bc. Barbora Behring

                                                 Mgr. Radek Rosenberger

za pedagogické pracovníky:    Mgr. Drahomíra Ženíšková

                                                 Mgr. Věra Kotrbová

za zřizovatele:                         Bc. Marie Pačutová, DiS.

                                                Monika Magdalena Štefanová

Program jednání:

l. část jednání:

Ředitelka školy přivítala všechny přítomné.

 

2. část jednání:

Ředitelka školy přednesla přítomným návrhy pro provedení volby 3 členného výboru ŠR (předseda, místopředseda, jednatel). Byli navrženi tito členové ŠR: Mgr. Drahomíra Ženíšková, Mgr. Věra Kotrbová, Bc. Barbora Behring.

 

Do funkce předsedy ŠR navržena Mgr. Drahomíra Ženíšková - zvolena hlasováním:

pro 5 proti 0.

Do funkce místopředsedy ŠR navržena Mgr. Věra Kotrbová - zvolena hlasováním:

pro 5 proti 0.

Do funkce jednatelky ŠR navržena Bc. Barbor Behring - zvolena hlasováním:

pro 5 proti 0.

Všichni 3 zvolení členové výboru funkce bez výhrad přijali.

3. část jednání:

Řízení jednání se ujala nově zvolená předsedkyně ŠR a předložila členům ŠR k seznámení:

a)      Hlavní poslání a kompetence ŠR uvedené v zákoně č. 561/2004 Sb. v § 167 a § 168, kde jsou formulovány zákonné úkoly ŠR ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu programu, schvalování obsahu výroční zprávy o činnosti školy, školního řádu, přijatých pravidel hodnocení výsledků vzdělávání žáků a chování, podílu na návrzích koncepčních záměrů rozvoje škole, projednávání návrhu rozpočtu školy a rozboru hospodaření školy včetně návrhů na opatření ke zlepšení, podávání podnětů vedení školy zřizovateli a orgánům státní správy ve školství.

Školská rada vykonává své kompetence podle § 167 a § 168 školského zákona:

 

 • vyjadřuje se k návrhům školního vzdělávacího programu a k jejich následnému uskutečňování
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
 • schvaluje školní řád, navrhuje ho změnu
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
 • podílí se na koncepčních záměrech rozvoje školy
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
 • projednává inspekční zprávy ČŠI
 • podívá podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
 • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

b)      Všichni členové ŠR obdrželi znění vlastního Jednacího řádu ŠR, podle kterého budou realizována vlastní jednání ŠR. S obsahem tohoto dokumentu vyjádřili souhlas všichni členové ŠR.

c)      Členové školské rady byli seznámeni s hlavními dokumenty školy:

Koncepce dalšího rozvoje Bolevecké základní školy Plzeň, Školní vzdělávací program, Školní řád, Pravidla pro hodnocení prospěchu a chování žáků.

 

V další části jednání předsedkyně ŠR vyjádřila představy pro dobré fungování a práci ŠR v organizačních záležitostech, pro spolupráci jednotlivých členů, předkládání návrhů a námětů, celkový podíl na řešení stanovených úkolů ŠR.

Předložila členům návrhy termínu konání zasedání ŠR pro kalendářní rok 2018, návrh dělby práce ve výboru ŠR a praxi vzájemné komunikace mezi členy mimo plánovaná zasedání ŠR. Vyzvala členy ŠR ke spolupráci na obsahu plánu práce ŠR na rok 2018 tak, aby na dalším zasedání dne 27.6.2018 mohla být přijata konečná verze plánu práce.

V průběhu tohoto bodu jednání se členové ŠR vyjádřili v neformální diskusi k návrhům a předloženým otázkám fungování ŠR, účinné komunikace s vedením školy a celkovým zájmem posilovat trend zlepšování výsledků vzdělávání, zkvalitňování prostředí školy a a celkového pohledu veřejnosti na školu.

Na závěr celého jednání bylo přijato členy ŠR jednomyslně usnesení.

Usnesení Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň:

 1. zvolila výbor ŠR při BZŠ ve složení: 

  předseda: Mgr. Drahomír Ženíšková

  místopředseda: Mgr. Věra Kotrbová

  jednatel: Bc. Barbora Behring

 2. schválila znění vlastního Jednacího řádu ŠR při BZŠ platného od 19. 4. 2018
 3. ukládá výboru SR BZŠ zpracovat návrh plánu práce ŠR BZŠ na rok 2018 a předložit jej na zasedání dne 27.6.2018 ke konečnému schválení

                                                                                                                 zodpovídá: předseda ŠR

 4. doporučuje všem členům ŠR BZŠ zodpovědně se seznámit se základními dokumenty školy zejména - Školní řád, Pravidla pro hodnocení průběhu a výsledků vzdělání a chování žáků,  se zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) s důrazem na § 167 a § 168 ke kompetencím a povinnostem školské rady.

                                                                                                zodpovídají: členové ŠR

Zapsala: Mgr. Drahomíra Ženíšková

Druhé řádné zasedání ŠR při BZŠ se uskuteční dne 27.6.2018 od 17.00 hodin v zasedací místnosti školy.

 

Plán práce Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň na kalendářní rok 2018

Hlavní záměry v obsahovém jednání školské rady:

 • sledování plnění a realizace přijatých projektů školy a projednání výsledků
 • zhodnocení výsledků plnění úkolů z hlediska dlouhodobé Koncepce dalšího rozvoje školy k 30.6.2018
 • spolupodílení se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
 • úpravy, posouzení, projednání a schválení konečného znění školních dokumentů
 • (školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzděláván žáků)
 • zhodnocení návrhů v obsahovém naplňování „Školního vzdělávacího programu" Bolevecké základní školy Plzeň za školní rok 2017/2018, posoudit navržené potřebné změny a úpravy pro nový školní rok
 • podrobné projednání obsahu „Výroční zprávy o činnosti školy za školní krok 2017/2018", schválení výroční zprávy
 • projednání návrhu rozpočtu školy na další rok spolu s návrhy opatření ke zlepšení hospodaření
 • každoroční hodnocení činnosti a přínosu školské rady

 

Termíny zasedání Školské rady při Bolevecké základní školy Plzeň se stanoveným programem

19.4.2018

 1. Ustavující zasedání Školské rady při Bolevecké základní školy Plzeň
 2. Návrh plánu práce školské rady na kalendářní rok 2018
 3. Jednací řád školské rady, podle kterého budou realizována vlastní jednání
 4. Hospodaření školy - rozpočet pro kalendářní rok 2018

27.6.2018

 1. Projednání a schválení konečného znění školních dokumentů (Školní řád, Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků) - předkládá ředitelka školy
 2. Výsledky průběžného plnění ŠVP Bolevecké základní školy Plzeň včetně návrhů na doplnění a úpravy obsahu pro nový školní rok 2018/2019 - předkládá ředitelka školy
 3. Projednání a schválení konečného znění plánu práce školské rady na rok 2018
 4. Koncepce dalšího rozvoje školy na další tříleté období a na školní rok 2018/2019

3.10.2018

 1. Podrobné projednání a schválení obsahu předložené „Výroční zprávy o činnosti školy za  školní rok 2017/2018" - předkládá ředitelka školy
 2. Hospodaření školy
 3. Zapojení školy do dotačních programů, čerpání finančních prostředků

Do každého jednání Školské rady při Bolevecké základní školy Plzeň je zařazen bod „Různé" pro projednání otázek výsledků činnosti školy a pro projednání připomínek a návrhů členů školské rady, diskuzní otázky apod.

Na závěr jednání bude vždy přijato usnesení Školské rady při Bolevecké základní škole Plzeň se závěry a úkoly formulované do ověřovaného zápisu.

Všechna plánovaná jednání se uskuteční vždy od 17.00 hodin v zasedací místnosti školy.

Vypracovala:   Mgr. Ženíšková

V Plzni dne: 19 .4. 2018

 

 

Aktuality

Využití multimediální obrazovky a tabletů z projektu PROSIT v PLZNI ve školní družině

Využití multimediální obrazovky a tabletů z projektu PROSIT v PLZNI ve školní družině

V letošním školním roce využívá školní družina moderní technologie získané z projektu PROSIT v PLZNI. Pravidelně se scházíme v novém proinkluzivním zájmovém koutku a využívá... Pokračovat

Jak jsme dělali lívance 6.A

Jak jsme dělali lívance 6.A

Co se pod tímto názvem asi skrývá? Šesťáci mají předmět vaření. Špatně. Šesťáci si chtěli udělat vlastní oběd z jogurtů, které dostávají v rámci akce Mléko do škol. Už jste blízko, ale s... Pokračovat

1.B v ZOO Plzeň - výukový program „Domácí zvířata“

1.B v ZOO Plzeň - výukový program „Domácí zvířata“

Říká se - do třetice všeho dobrého, proto jsme v úterý 30.4.2019 vyrazili do ZOO Plzeň. Čekal nás výukový program „Domácí zvířata“. Tentokrát jsme do ZOO šli pěšky a využili jsme vchod... Pokračovat

Culínek – 6.5.2019

Culínek – 6.5.2019

V pondělí 6.5.2019 zavítal mezi nejmladší žáky družiny Tomášek Víška. Tento nadaný druhák z 31.ZŠ si pro své skoro vrstevníky připravil hodinové hudební pásmo po vzoru Culin... Pokračovat

Noc s Andersenem na naší škole a v 1.B

Noc s Andersenem na naší škole a v 1.B

Rok se s rokem sešel a opět se konala mezinárodní akce Noc s Andersenem, letos již 19.ročník. Naše škola je součástí této akce již počtvrté. Nejdříve nocování vyzkoušela paní učitelka Šmid ... Pokračovat

Výsledková listina- Velikonoce 2019

Dovolte nám vyhlásit výsledky velikonoční soutěže. Především velmi děkujeme všem dětem za krásné výrobky. Výstava sklízí jako každý rok pozornost všech návštěvníků naší školy. Výsledk... Pokračovat

Návštěva předškoláků v prvních třídách na naší škole

Návštěva předškoláků v prvních třídách na naší škole

V rámci spolupráce s mateřskými školami nás navštívili předškoláci se svými paními učitelkami z mateřských škol. Nejdříve nás navštívila 87.MŠ Plzeň 20.2.2019 a poté 46.MŠ Plzeň 19.3. ... Pokračovat

1.B v Národopisném muzeu Plzeňska

1.B v Národopisném muzeu Plzeňska

Před velikonočními prázdninami jsme se ve středu 17.4.2019 vydali do Národopisného muzea Plzeňska. Kromě expozice v muzeu jsme si prošli všechny sady okolo náměstí Republiky. Cestou jsme si ... Pokračovat

Klaun a jeho kamarádi – 25.4.2019

Klaun a jeho kamarádi – 25.4.2019

Ve čtvrtek 25.4.2019 do školní družiny opět zavítal klaun Ferdinand se svou asistentkou, aby představili dětem svůj program plný cirkusových, akrobatických a kouzelnických triků. Nechyběla ... Pokračovat

Škrábej kotě – 15.4.2019

Škrábej kotě – 15.4.2019

V pondělí 15.4.2019 přijela do školní družiny paní Jedličková z Centra robotiky pobesedovat s dětmi na téma „Bezpečnost na internetu“. Děti na sebe formou hry prozrazovaly své zkušen... Pokračovat

Archiv aktualit