Právě se nacházíte

Zápis dětí do ZŠ pro školní rok 2020/2021

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Bolevecké základní škole Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizaci od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito evidenčními čísly:

OC6L8

WO9AD

HPTZJ

4I5R0

KCL2O

TV6WU

3RB7E

 

BWB5I

BCE13

BCE15

 

BCE05

BCE06

IWFZM

 

BCE28

V5EUN

LJEQ3

 

BCE18

LE3XW

RYSXS

 

BCE07

TU68X

RT28Y

 

ZJ8UX

BCE08

6JEQU

 

Q1BZQ

B45TW

BCE04

 

JLIRP

26I54

TMCSW

 

46NN0

BCE14

BCE09

 

EQNGS

M5OVW

BCE19

 

PXZQX

BCE02

BCE23

 

T6S51

RPA4F

QP926

 

QUMK1

BCE26

BCE11

 

2DTP6

BCE12

BCE22

 

QDMHP

YFDVO

BCE24

 

MK9SB

P4LFS

BCE01

 

BCE17

5445P

IFRS8

 

BCE16

BCE03

BCE10

 

 Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace nebo ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu.

 V Plzni 15.4.2020

Mgr. Helena Brunclíková
             ředitelka školy

 

 

TERMÍNY ZÁPISU

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Vzhledem k současné situaci dochází ke změně v původně plánované organizaci zápisů. 

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápisy (resp. příjem žádostí o přijetí nebo odklad) budeme organizovat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Konkrétní termín stanoví ředitelka školy - pro školní rok 2020/2021:

Středa – 1. 4. 2020 a čtvrtek – 2. 4. 2020 viz Způsob podání žádosti

INFORMACE K REGISTRACI DO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Elektronická registrace bude spuštěna od středy 25. 3. 2020 od 8.00 hod do pátku 27. 3. 2020 do 18.00 hod. Čas elektronické registrace a ani její samotné provedení není kritériem pro přijetí. Přesto Vás žádáme o její provedení. Registrace nám  usnadní administrativu a zároveň se vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě uveřejněno v seznamu přijatých žáků. Elektronická registrace se vztahuje i na žádosti o odklad povinné školní docházky.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, v registračním formuláři toto zaškrtněte. Budete-li již mít doporučující stanoviska Pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa k udělení odkladu, přiložte toto k přihlášce (stačí prostá kopie) dálkovým způsobem nebo jako součást písemného podání.

Návod k provedení registrace zde

>>> VSTUP DO ELEKTRONICKÉ REGISTRACE ZDE <<<

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze vytisknout předvyplněnou při registraci, z odkazu v potvrzujícím e-mailu o registraci, z webových stránek školy nebo si ji vyzvednout v tištěné podobě ve vrátnici školy. Žádost o odklad povinné školní docházky lze stáhnout z webových stránek školy nebo si ji vyzvednout v tištěné podobě ve vrátnici školy. Na vrátnici školy budou formuláře dostupné od středy 25.3.2020 od 9:00 do 12:00 hodin. 

K žádosti bude doložen rodný list (stačí prostá kopie) dálkovým způsobem nebo jako součást písemného podání. Zájem o přípravnou třídu poznamenejte na žádost o odklad povinné školní docházky.

ZÁPIS

Samotný zápis (resp. příjem žádostí o přijetí nebo odklad) do 1. tříd pro školní rok 2020/2021 proběhne na naší škole  dne 1.  a  2. dubna. V termínu od 1. do 2. dubna 2020 zákonný zástupce dítěte podá Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  nebo Žádost o odklad povinné školní docházky jedním z níže uvedených způsobů. Ve vyjímečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, karanténa, aj.) lze podat žádost o přijetí dítěte mimo stanovený termín školou po předchozí dohodě až do 30.4.2020 všemi možnými způsoby (viz. níže).

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • do datové schránky školy - 86bkgvh - termín 1. až 2. dubna 2020
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) skola@bzs.plzen-edu.cz -  1. až 2 dubna 2020
 • poštou ( s termínem podání - podací razítko nejpozději do 2. 4. 2020)  - 1. až 2. dubna 2020
 • osobní podání - karanténní opatření - 1.4. a 2.4. 2020 od 8:00 do 15:00 hodin
  • nutno předem domluvit termín návštěvy na tel.: 378 028 922, mobil: 724 312 567
  • žádost musí být vyplněna předem, mimo školu
  • zákonní zástupci používají roušku nebo respirátor
  • nutno dodržovat rozestupy mezi rodiči před školou i odstup od pracovníků školy (2 m)
  • v době mimořádných opatření je doporučeno, aby se k zápisu dostavil pouze jeden zákonný zástupce dítěte 

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

   Zapisují se děti, které do 31.8.2020 dovrší šertý rok věku a dále děti, kterým byl v loňském roce udělen odklad povinné školní docházky.

PŘEDČASNÝ NÁSTUP K PLNĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

   Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce 
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  
 3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria Bolevecké základní školy pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy – viz dále

Desatero pro rodičehttp://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

Kritéria Bolevecké základní školy Plzeň pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

Spádová oblast Bolevecké základní školy Plzeň:       Školský obvod Plzeň –1 – tvoří území městského obvodu Plzeň 1

Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 9/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním  městem Plzeň
Ředitelka Bolevecké základní školy Plzeň stanovuje toto kritérium pro přijímání žáků do 1. ročníku  základního vzdělávání:
Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni podle této zásady:
 1. Přednostně budou přijímáni žáci, kteří mají trvalý pobyt ve školském obvodu Plzeň 1 a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeném ve školském rejstříku) ( § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon).
Platnost kritérií: pro školní rok 2020/2021
V Plzni dne: 24.02.2020                                             Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy        

 

Počet přijímaných žáků do 1. ročníku ve školním roce 2020/2021

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2020/2021 škola může přijmout 90 žáků do 1. ročníku v souladu se stanovenou kapacitou školy.

Uvažujete o přípravné třídě pro své dítě?

Výhody přípravné třídy:

 • individuální péče pro každé dítě v souladu s jeho potřebami formou hravé a zábavné výuky
 • nejvyšší počet žáků 15
 • logopedická péče
 • přípravná třída je zcela zdarma
 • možnost využít školní družinu a jídelnu.

Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Vedení k samostatnosti

Nástup dítěte do školy je velká změna, která zasáhne celou rodinu. Dítě bude získávat řadu nových informací, instrukcí, bude mít také více povinností. Zkuste ulehčit vašemu dítěti, ale i sobě. Učte svého předškoláka co největší samostatnosti. Nedělejte vše za dítě, však ono to zvládne!

Je dobré, aby si budoucí školák dokázal sám

 • zavázat boty (nespoléhejte na to, že tu jsou boty na suchý zip)
 • převléknout se, uklidit si věci (bude si uklízet své věci na tělesnou, výtvarnou výchovu)
 • nachystat si na stůl věci na činnost (bude si ve škole chystat věci samo)
 • nachystat si věci do aktovky za dohledu maminky či tatínka (NE, že bude rodič vše chystat sám), aby dítě vědělo, kde co má
 • samostatně jíst a pít, umět používat příbor, udržovat při jídle hygienu a pořádek

Desatero prvňáčka naší školy

 1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče a sourozenci, vím, kde bydlím.
 2. Umím se obléknout a převléknout (např. do cvičebního úboru, do oblečení na pobyt venku apod.) a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 3. Na tkaničce už umím udělat mašličku.
 4. Umím uklidit knížky, hračky i pastelky tam, kam patří.
 5. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvičkami, poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 6. Umím vystřihnout obrázek pomocí nůžek.
 7. Zvládnu si sám připravit na stůl svačinu, kterou si dám na ubrousek. Před jídlem si umyji ruce.
 8. Dovedu naslouchat vyprávění další osoby se zájmem a v klidu.
 9. Pohádky, říkanky a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči i ostatními.
 10. Do aktovky si sám vložím věci, a to tam, kam správně patří.

 

Soubory ke stažení:
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání: DOCX  PDF
Žádost o odklad školní docházky: DOCX  PDF
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy: DOCX  PDF