Právě se nacházíte

Zápis dětí pro šk. rok 2018/2019

 

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Bolevecké základní škole Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizaci od školního roku 2018/2019 u dětí s těmito evidenčními čísly:

J3452

BCX12

9CGV3

607OL

PA9K2

PCE3T

CZ1AY

VVR7R

82UI4

1JR2X

FA11A

F6JIF

TBSGD

WD72E

Z1ZNP

DV63A

VRZQ5

1EKOH

NU4T6

BIJSH

6X93F

K15C7

NK6H8

01ZF1

9YIUI

00008

KU2ZX

00010

WP1WH

UKTHI

F0GQI

60XKA

DQDU3

7UWKN

00015

S3RWK

UHD3N

34PWJ

NV6I2

XMGR1

S6Q7I

TVMPG

00009

9P3M4

NO5JB

00014

PX0B4

UVYT4

00006

00003

C8E3P

00007

LZ40W

00WPT

ZH22P

00011

00016

ADY9B

FNOAB

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Bolevecké základní školy Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkové organizace nebo ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odbor školství, mládeže a sportu

V Plzni 9.4.2018

 

 Pozvánka na kurz a schůzku budoucích 1. ročníků 

Vážení rodiče,

pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče organizujeme bezplatné kurzy Těšíme se do školy.  Náplní těchto kurzů budou činnosti a dovednosti, které děti potřebují pro úspěšné zvládnutí vstupu do první třídy – procvičování hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání, pravolevé orientace, rozvoj slovní zásoby, zdokonalování výslovnosti, matematických představ, orientace v prostoru a další. Pokud byste se chtěli těchto kurzů zúčastnit, přijďte s dětmi 14.5. 2018 v 16,00 hodin do vestibulu naší školy. Kurzy budou probíhat do 15.6. 2018 buď v pondělí – pro jednu skupinu, nebo ve čtvrtek – pro druhou skupinu, od 16,00 do 16,45 hodin. ( 14.5. budete rozděleni do skupin dle zájmu )

Dále si Vás dovoluji pozvat na informační schůzku, která se uskuteční 

v pondělí 4.6.2018 od 17:00 h v zasedací místnosti Bolevecké základní školy Plzeň.

Na schůzce budete seznámeni s činností školy, s organizačními náležitostmi nástupu dětí do 1. ročníku základního vzdělávání i s nabídkou zájmových aktivit. Společného setkání se zúčastní pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školy, kteří se budou podílet na vzdělávání a výchově Vašich dětí v 1. ročníku.

V době našeho setkání můžete využít nabídku školní družiny k dohledu nad Vašimi dětmi. Vychovatelky školní družiny pro Vaše děti na dobu našeho setkání připravily zajímavý program. 

Těšíme se na setkání s Vámi.

Mgr. E. Růčková

Zápis dětí do základní školy pro školní rok 2018/19

Informace k registraci do elektronickému zápisu budoucích prvňáčků

Před vlastním zápisem ( 3. a 4. dubna 2018, od 14 do 18 hodin) bude spuštěna elektronická registrace v pondělí 26. března 2018 v 8,00 hodin a ukončena bude ve středu 28. března 2018 v 16,00 hodin.. Tuto registraci můžete provést z domova nebo z jakéhokoliv jiného počítače či mobilního zařízení s připojením k internetu.

Své dítě registrujte tam, kde chcete, aby plnilo školní docházku.

Při el. registraci po vás budou vyžadovány následující údaje: jméno a příjmení dítěte, datum narození, trvalý pobyt dítěte, údaje o zákonném zástupci (jméno, příjmení, telefonní číslo a správná emailová adresa). Vyberete i čas zápisu. S potvrzením rezervace obdržíte instrukce na svou mailovou adresu.

Pokud nemáte přístup k internetu, je možno elektronickou registraci provést osobně v pondělí a ve středu. 26.a 28. března 2018 v době od 8:00 do 12:00 v kanceláři školy.

 V případě, že se nebude dítě ze zdravotních důvodů moci zápisu zúčastnit, je nutno provést registraci a telefonicky se domluvit na náhradním termínu zápisu. (tel. 378 028 922).

Návod k provedení registrace zde

 K zápisu přineste: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, v registračním formuláři toto zaškrtněte. Budete-li již mít doporučující stanoviska pedagogicko- psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa k udělení odkladu, doložte toto u zápisu.

K samotnému zápisu se prosím dostavte s 10 minutovým předstihem. Zápis probíhá ve třídě formou rozhovoru s dítětem a různých hravých aktivit. Trvá cca 20 minut, zákonný zástupce je přítomen .

Termín zveřejnění seznamu přijatých dětí bude oznámen při zápisu.

 

Termíny zápisu na naší škole:

Úterý – 3. 4. 2018 – 14,00-18,00 hodin

Středa – 4. 4. 2018 – 14,00-18,00 hodin

Termín Dne otevřených dveří : 19. 3. 2018 – 14,30 -18,00 hodin

Kritéria Bolevecké základní školy pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy – viz dále

Desatero pro rodičehttp://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

Vážení rodiče,

k zápisu s sebou přineste rodný list zapisovaného dítěte, Váš občanský průkaz, případně povolení k pobytu dítěte (u cizinců). Pokud dítě absolvovalo vyšetření ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum), přineste zprávu. Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, doporučujeme vám absolvovat potřebné vyšetření ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně-pedagogické centrum) nebo se na něj objednat před zápisem do první třídy (dlouhá čekací doba).

Další informace o průběhu zápisu a elektronické rezervaci budou zveřejněny co nejdříve. 

 

Kritéria Bolevecké základní školy Plzeň pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

Spádová oblast Bolevecké základní školy Plzeň:       Školský obvod Plzeň –1 – tvoří území městského obvodu Plzeň 1

(katastrální území Bolevec a Plzeň 1)
Vyhláška statutárního města Plzně č. 5/2005  o stanovení školských obvodů vymezila školské obvody spádových škol zřizovaných městem Plzní
Ředitelka Bolevecké základní školy Plzeň stanovuje toto kritérium pro přijímání žáků do 1. ročníku  základního vzdělávání:
Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni podle této zásady:
  1. Přednostně budou přijímáni žáci, kteří mají trvalý pobyt ve školském obvodu Bolevecké základní školy Plzeň a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku) ( § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon).
Platnost kritérií: od šk. roku 2018/2019 
V Plzni dne 1. 3. 2018                                               Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy         

 

 

 

Aktuality

Dopravní hřiště – 4.10.2018

Dopravní hřiště – 4.10.2018

Ve čtvrtek 4.10.2018 jsme se s 32 dětmi školní družiny zúčastnili akce na dopravním hřišti, kterou pořádalo SVČ Radovánek ve spolupráci s ÚMO1, Besip a MP Plzeň. Děti plnily úkoly s dopravní ... Pokračovat

Kouzelník Reno – 2.10.2018

Kouzelník Reno – 2.10.2018

Po roce nás opět přijel překvapit oblíbený kouzelník Reno se svými triky. Děti ze školní družiny mu ochotně asistovaly. Kouzelník do svého vystoupení zapojil dokonce i paní ... Pokračovat

Nominace kroužku Boleváček

Úspěchem dětí kroužku Boleváček při Bolevecké ZŠ Plzeň je nominace na uměleckou cenu hejtmana Plzeňského kraje Perla Plzeňského kraje. Všem dětem kroužku děkujeme za reprezentaci naší školy.... Pokračovat

Adaptační den v 1.B – veverkách

Adaptační den v 1.B – veverkách

Od prvního školního dne se adaptujeme na nové školní prostředí. Seznamujeme se s prostředím školy, se spolužáky, se zaměstnanci školy i s naší třídní učitelkou Mgr. Danuší Šmidingrovou. Vytvořili jsme si ... Pokračovat

Adaptační kurz 6. ročníků

Adaptační kurz 6. ročníků

Ve dnech 5. – 7. 9. 2018 se uskutečnil adaptační kurz pro 6. ročníky. Kurz se konal v kempu Habr u Volduch u Rokycan. Zúčastnilo se celkem 36 žáků 6. A a 6. B pod dohledem 4 vyučujících. Program naplni... Pokračovat

Centrum robotiky pořádá kroužky pro děti od 6 do 18 let.

Centrum robotiky je moderní volnočasové centrum zaměřené na vzdělávání v oblasti ICT a digitálních technologií. Již 5 let nabízí kroužky pro děti všeho věku. Konají se v odpoledních hodinách na adrese ... Pokračovat

Vítání prvňáčků na Bolevecké ZŠ Plzeň

Vítání prvňáčků na Bolevecké ZŠ Plzeň

V pondělí 3.září 2018 nám bylo potěšením přivítat na naší Bolevecké základní škole nové žáky prvních tříd. V tento významný den je doprovázeli jejich rodiče, mladší sourozenci, babičky a dědečkové. Všichn ... Pokračovat

Organizace začátku školního roku 2018/2019 na Bolevecké ZŠ Plzeň

1. ročník 3.9.2018 7.45 h - sraz s třídní učitelkou před školou 8.00 h - slavnostní zahájení 9.00 h - třídní aktiv 1. a 0. ročník Ukončení vyučování 1. a 0. ročníku 3.9. pondělí 10.00 h (přibližně)... Pokračovat

Školní výlet tříd 4.B a 9.B

18.6.2018 se žáci obou tříd sešli před Boleveckou ZŠ v 7,30 hod. , kde na ně již čekal autobus s panem průvodcem ing. Sochorem. Vydali jsme se směr - Praha. Ve vlastivědě a v dějepise jsme se učili... Pokračovat

Vědomostní soutěž Eurorebus

Vědomostní soutěž Eurorebus je určena žákům základních škol i středoškolským studentům. Letošního 23. ročníku se zúčastnili žáci 5. B, 7. A a 9. B. Na základě dostateč... Pokračovat

Archiv aktualit