Právě se nacházíte

Zápis dětí pro školní rok 2023/2024

INFORMACE K REGISTRACI DO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Elektronická registrace bude spuštěna od pondělí 20. 3. 2023 od 12:00 h. do pátku 31. 3. 2023 do 12:00 h.
Čas elektronické registrace a ani její samotné provedení není kritériem pro přijetí dítěte. Přesto Vás žádáme o její provedení. Registrace nám usnadní administrativu a zároveň se vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě uveřejněno v seznamu přijatých žáků.
Elektronická registrace se vztahuje i na žádosti o odklad povinné školní docházky.
V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, v registračním formuláři toto zaškrtněte.

Návod k provedení registrace zde

>>> VSTUP DO ELEKTRONICKÉ REGISTRACE ZDE <<<

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze vytisknout předvyplněnou při elektronické registraci. Žádost si také lze stáhnout z webových stránek školy (viz níže) nebo si ji vyzvednout v tištěné podobě ve vrátnici školy.
Žádost o odklad povinné školní docházky lze vytisknout předvyplněnou při elektronické registraci. Žádost si také lze stáhnout z webových stránek školy (viz níže) nebo si ji vyzvednout v tištěné podobě ve vrátnici školy.
Žádost o přípravnou třídu – podrobné informace k přípravné třídě najdete na samostatném odkazu.

Na vrátnici školy budou formuláře dostupné od pondělí 20. 3. 2023 do pátku 31. 3. 2023 vždy od 9:00 do 16:00 hodin.

ZÁPIS

ZÁPIS DĚTÍ DO 1.ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 BUDE NA NAŠÍ ŠKOLE PROBÍHAT VE DNECH 3. a 4. dubna 2023 VŽDY OD 14 DO 18 HODIN.
Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody aj.) lze podat žádost mimo stanovený termín školou po předchozí dohodě na tel.: 378 028 922 až do 30.4.2023 všemi možnými způsoby (viz níže).
Při zápisech je nutné k žádostem doložit rodný list dítěte (stačí prostá kopie) a doklad totožnosti zákonného zástupce. V případě, že se k zápisu nedostaví oba zákonní zástupci, je nutné doložit souhlas druhého zákonného zástupce se zapsáním dítěte na naší škole. Budete-li již mít doporučující stanoviska poradenského zařízení a odborného lékaře k rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky, přiložte toto k přihlášce při zápisu (stačí prostá kopie).

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • osobní podání v době zápisů - 3. a 4. dubna 2023 vždy od 14:00 do 18:00 hodin.
 • do datové schránky školy - 86bkgvh - termín 3. až 4. dubna 2023
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý mail) - skola@bzs.plzen-edu.cz - 3. až 4. dubna 2023
 • poštou (podací razítko nejpozději 4. dubna 2023)

POČET PŘIJÍMANÝCH ŽÁKŮ DO 1. ROČNÍKU VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitel základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2023/2024 může škola přijmout 90 žáků do 1. ročníku v souladu se stanovenou kapacitou školy.

KRITÉRIA BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ DO 1. ROČNíKU ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Do 1. ročníku Bolevecké základní školy budou přijati žáci dle následujících kritérií:

1)      V souladu s § 178 odst. 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu Bolevecké základní školy (území městského obvodu Plzeň 1, katastrální území Bolevec a Plzeň 1 ) a žáci umístění v tomto obvodu ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči,

2)      při větším počtu zájemců s místem trvalého pobytu ve Školském obvodu Plzeň 1 než je kapacita školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat neveřejné losování za přítomnosti členů Školské rady.

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zapisují se děti, které do 31.8.2023 dovrší šestý rok věku, a dále děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

PŘEDČASNÝ NÁSTUP K PLNĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1.     písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce

2.     doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

3.     doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Srdečně zveme budoucí žáky 1. tříd a jejich zákonné zástupce na den otevřených dveří, který se bude konat 13. 3. 2023 od 14:30 do 18:00 v budově naší školy. Motivem letošního dne otevřených dveří je lesní cesta za zvířátky – ta povede naším technologickým centrem a 1. stupněm, kde budou na budoucí prvňáčky čekat zábavné úkoly.

ZVLÁŠTNÍ ZÁPISY

Zvláštní zápis do základní školy pro žáky, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, se bude konat ve dnech:

1. 6. 2023 - od 14.00 do 18.00

2 . 6. 2023 - od 12.00 od 15.00

Zápis je určený pro děti do 1. ročníku, případně žáky 2. až 9. ročníku, kteří dosud nejsou zapsáni ve škole.

Podrobnější informace naleznete zde ve formátu DOCX nebo PDF.


Vedení k samostatnosti

Nástup dítěte do školy je velká změna, která zasáhne celou rodinu. Dítě bude získávat řadu nových informací, instrukcí, bude mít také více povinností. Zkuste ulehčit vašemu dítěti, ale i sobě. Učte svého předškoláka co největší samostatnosti. Nedělejte vše za dítě, však ono to zvládne!

Je dobré, aby si budoucí školák dokázal sám

 • zavázat boty (nespoléhejte na to, že tu jsou boty na suchý zip)
 • převléknout se, uklidit si věci (bude si uklízet své věci na tělesnou, výtvarnou výchovu)
 • nachystat si na stůl věci na činnost (bude si ve škole chystat věci samo)
 • nachystat si věci do aktovky za dohledu maminky či tatínka (NE, že bude rodič vše chystat sám), aby dítě vědělo, kde co má
 • samostatně jíst a pít, umět používat příbor, udržovat při jídle hygienu a pořádek

Desatero prvňáčka naší školy

 1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče a sourozenci, vím, kde bydlím.
 2. Umím se obléknout a převléknout (např. do cvičebního úboru, do oblečení na pobyt venku apod.) a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 3. Na tkaničce už umím udělat mašličku.
 4. Umím uklidit knížky, hračky i pastelky tam, kam patří.
 5. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvičkami, poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 6. Umím vystřihnout obrázek pomocí nůžek.
 7. Zvládnu si sám připravit na stůl svačinu, kterou si dám na ubrousek. Před jídlem si umyji ruce.
 8. Dovedu naslouchat vyprávění další osoby se zájmem a v klidu.
 9. Pohádky, říkanky a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči i ostatními.
 10. Do aktovky si sám vložím věci, a to tam, kam správně patří.
 • Desatero pro rodiče dětí předškolního věku (doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR)  

 

 • ŽÁDOST O ZÁPIS DÍTĚTE DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ve školním roce 2023/2024  
 • ŽÁDOST O ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY pro školní rok 2023/2024  
 • ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY pro školní rok 2023/2024  

 

Aktuality

Historické hrátky – 22.3.2023

Historické hrátky – 22.3.2023

Ve středu 22.března proběhly v družině historické hrátky. Děti se popasovaly s deseti záludnými úkoly na téma státní svátky, významné osobnosti a české pověsti. Stat... Pokračovat

Ponožkový den v 7.A

Ponožkový den v 7.A

Při příležitosti blížícího se Světového dne Downova syndromu jsme si s naší třídní učitelkou povídali o tom, jaké to je, žít s tímto postižením. Zhlédli jsme také video s náz... Pokračovat

Velikonoční prázdniny v ŠD

Velikonoční prázdniny v ŠD... Pokračovat

REGISTRACE K ZÁPISŮM

REGISTRACE K ZÁPISŮM... Pokračovat

Sbírka pro zvířecí útulek

Sbírka pro zvířecí útulek

Po čtyřech letech se žáci naší školy rozhodli opět uspořádat školní sbírku pro zvířátka v městském útulku. Útulek pro zvířata v nouzi, který sídlí v Daimlerově ulici na Bor... Pokračovat

Masopustní dopoledne ve 3.B

Masopustní dopoledne ve 3.B

I naše třída prožila jedno březnové dopoledne plné masopustního veselí. Nejprve jsme si připravili třídu – uspořádali lavice a nachystali občerstvení. A hurá, mo... Pokračovat

Přípravné třídy (0.A, 0.B) a 1.B společně v L-klubu

Přípravné třídy (0.A, 0.B) a 1.B společně v L-klubu

Ve středu 8. 3. jsme se vypravili do divadla na představení „Na červenou stát“ v podání vynikajících herců Šimona Pečenky a Josefa Hejcmana. Jak z názvu vyplývá, jed ... Pokračovat

Masopust u Křemílků a Vochomůrků

Masopust u Křemílků a Vochomůrků

Po jarních prázdninách žáky prvních tříd čekaly přípravy na masopust. Při hodinách českého jazyka a prvouky se seznámili s tradicí masopustu, dozvěděli se, pr... Pokračovat

Karneval ve školní družině – 1.3.2023

Karneval ve školní družině – 1.3.2023

Dne 1. března se konal v respiriu karneval pro děti z naší školní družiny. Děti se řádně připravily a přišly v krásných a někdy i originálních maskách. Na začátku ka ... Pokračovat

Archiv aktualit