Právě se nacházíte

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021

08.04.2021  |  Škola

 

Vážení rodiče,

V souladu s pokyny MŠMT dochází od 12.4.2021 k postupnému obnovení docházky žáků na prezenční výuku do škol.
Rotační výuka 1. stupně včetně zajištění školní družiny a stravování ve školní jídelně se uskuteční následujícím způsobem:
Skupina č. 1: 0.A, 1. A, 2.A, 3. A, 4.A, 5. A vyučuje se  12. 4.  - 16. 4. 2021
Skupina č. 2: 0.A, 1. B, 1. C, 2.B, 3.B, 4.B, 5. B vyučuje se 19. 4. - 23. 4. 2021

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

Výuka bude probíhat v prvním a druhém ročníku s půleným vyučováním, ve 3. ročníku bez půleného vyučování.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanoví, že je zakázána osobní přítomnost žáků při vzdělávání, ledaže se žáci podrobí preventivnímu testování ve školách s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Přítomnost žáků na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování.

 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne mu přiměřenou formu studijní podpory.
 • Dítě, žák nebo student nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.
 • Testování bude probíhat tzv. samoodběrem testem LEPU MEDICAL, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.
 • V případě testování žáků 0.-3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). V takovém případě je nutné uzpůsobit počet osob v testovacím prostoru tak, aby byly dodrženy rozestupy. Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy. Tato osoba nesmí být infekční a musí si chránit dýchací cesty respirátorem.

Průběh testování žáků

 • Testování bude prováděno 2x týdně hned po příchodu žáků do školy ve třídách za předepsaných hygienických pravidel
 • Jedno testování v daném týdnu proběhne vždy 1. den prezenční výuky (předpokládá se v pondělí), druhé testování v odstupu 2 – 3 dnů (ve čtvrtek stejného týdne)
 • Žáci, kteří ráno navštěvují družinu, budou testováni ihned po příchodu v určeném prostoru
 • Žáci s pozitivním výsledkem testu konaného 1. den prezenční výuky v týdnu odcházejí ihned do izolační místnosti v přízemí budovy školy a vyčkají příchodu rodičů, popřípadě si je odvede rodič čekající na výsledek testu
 • V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny děti ze skupiny
 • V případě, že je pozitivně testovaný pedagogický pracovník školy, vztahují se pravidla izolace skupin na všechny žáky, které daný pedagog vyučoval v posledních 2 dnech před provedením testu
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě či poskytovatelem zdravotních služeb, které nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19
 • Testování se neprovádí u žáků, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit – laboratorně potvrzené onemocnění. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy

Podrobné informace a případné dotazy zodpoví třídní učitelé, popř. je možno se obrátit telefonicky na vedení školy.

Instruktážní video k samotestování žáků

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

 

Soubory ke stažení:

Přehled postupů při testování (pdf, 219,98 kB)

 

 

Aktuality

Noc s Andersenem 1.B distančně

Noc s Andersenem 1.B distančně

Přestože nám pandemie covid – 19 „ruší“ jednu akci za druhou, nenechali jsme se ošidit alespoň částečně o Noc s Andersenem. Když nešla realizovat ve škole, tak pro nás paní učitelka vymyslela nocová... Pokračovat

Projekty „Týdenní výzvy 1.B“

Projekty „Týdenní výzvy 1.B“

V pondělí 1. 3. 2021 nám začala povinná distanční výuka. Společně s paní učitelkou jsem si v naší třídě lištiček vymýšleli projekty „Týdenní výzvy 1.B“, aby nám to lépe utíkal... Pokračovat

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 3. KVĚTNA 2021... Pokračovat

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Bolevecká základní škol Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvková organizace, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, ... Pokračovat

Výzva – Poznej písničku ve 4.A aneb hudební výchova netradičně

Stejně jako v pohádce Pyšná princezna máme zakázáno zpívat. Bohužel si nemůžeme ani „odskočit“ na písničku do Země krále Miroslava a tak jsme se pokusili ztvárnit písničky, které rádi zpíváme, tr... Pokračovat

Hledání velikonočního pokladu

Hledání velikonočního pokladu

Ani o velikonočních prázdninách jsme my, žáci 4.A, nezaháleli. Mimo jiné velikonoční tradice jsme zařadili do programu také pátračku po ukrytém pokladu na vrcholu Mikulka. V pokynech jsme s... Pokračovat

Organizační informace pro rodiče k provozu školy od 12.4.2021

Podmínkou je zachování homogenity jednotlivých skupin žáků jak při výuce, tak v odpoledních hodinách ve školní družině. Podmínkou návratu žáků do prostor škol je také pravidelné testová... Pokračovat

Oznámení

Oznámení... Pokračovat

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021

Informace k výuce a testování žáků 1. stupně od 12.4.2021... Pokračovat

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

INFORMACE PRO RODIČE BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ. Naše škola se opět zapojila pravidelné do akce „Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma“, kterou organizují Plzeňské městské dopravní podniky. Podrobný postup, jak se zapojit a jak získat pro svého prvňáčka plz... Pokračovat

Archiv aktualit