Právě se nacházíte

Zápis dětí pro školní rok 2021/2022

Zapis 1 Zapis 1 Zapis 1 Zapis 1

POZOR! TERMÍN REGISTRACE K ZÁPISŮM DO 1.ROČNÍKU PRODLOUŽEN DO 1.4.2021 DO 12 HODIN.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022 bude probíhat 6. a 7. 4. 2021 vždy od 14:00 do 18:00 hodin.

Vážení rodiče předškoláků, vládním nařízením ze dne 26.2.2021 bylo rozhodnuto o úplném uzavření základních škol. Z tohoto důvodu si Vám dovolujeme oznámit, že

Den otevřených dveří naší školy, který byl předběžně naplánovaný na 15.3.2021, je zrušen.

Dovolujeme si Vás upozornit na prohlídku školy prostřednictvím video prezentace.

Upozorňujeme rodiče, pokud pro svoje dítě zvažují odklad a přípravnou třídu, aby si včas zajistili doporučení ze školského poradenského zařízení (musí tam být uvedeno doporučení do přípravné třídy).

Bližší informace k přípravné třídě viz samostatný odkaz.

 

TERMÍNY ZÁPISU

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4 zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Zápisy (resp. příjem žádostí o přijetí nebo odklad) budeme organizovat dle aktuální epidemiologické situace. Dovolujeme si požádat zákonné zástupce o sledování informací na webových stránkách školy a na hlavním vchodu. Vzhledem k trvajícím mimořádným opatřením se zápisy budou konat bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Termín zápisu: úterý – 6. 4. 2021 a středa – 7. 4. 2021

 

INFORMACE K REGISTRACI DO ELEKTRONICKÉHO ZÁPISU BUDOUCÍCH PRVŇÁČKŮ

Elektronická registrace bude spuštěna od neděle 21. 3. 2021 od 8.00 hod do pátku 26. 3. 2021 do 18.00 hod. Čas elektronické registrace a ani její samotné provedení není kritériem pro přijetí. Přesto Vás žádáme o její provedení. Registrace nám  usnadní administrativu a zároveň se vygeneruje registrační číslo, pod kterým bude Vaše dítě uveřejněno v seznamu přijatých žáků. Elektronická registrace se vztahuje i na žádosti o odklad povinné školní docházky.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, v registračním formuláři toto zaškrtněte. Budete-li již mít doporučující stanoviska Pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa k rozhodnutí o povolení odkladu povinné školní docházky, přiložte toto k přihlášce (stačí prostá kopie) dálkovým způsobem nebo jako součást písemného podání.

Návod k provedení registrace zde

>>> VSTUP DO ELEKTRONICKÉ REGISTRACE ZDE <<<

ŽÁDOST O PŘIJETÍ A ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání lze vytisknout předvyplněnou při registraci, z odkazu v potvrzujícím e-mailu o registraci, z webových stránek školy nebo si ji vyzvednout v tištěné podobě ve vrátnici školy. Žádost o odklad povinné školní docházky lze stáhnout z webových stránek školy nebo si ji vyzvednout v tištěné podobě ve vrátnici školy. Na vrátnici školy budou formuláře dostupné od středy 24.3.2021 do pátku 26.3.2021 vždy od 9:00 do 12:00 hodin. 

K žádosti bude doložen rodný list (stačí prostá kopie) dálkovým způsobem nebo jako součást písemného podání. Zájem o přípravnou třídu poznamenejte na žádost o odklad povinné školní docházky.

ZÁPIS

Samotný zápis (resp. příjem žádostí o přijetí nebo odklad) do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 proběhne na naší škole  dne 6.  a  7. dubna. V termínu od 6. do 7. dubna 2021 zákonný zástupce dítěte podá Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání  nebo Žádost o odklad povinné školní docházky jedním z níže uvedených způsobů. Ve vyjímečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, karanténa, aj.) lze podat žádost o přijetí dítěte mimo stanovený termín školou po předchozí dohodě až do 30.4.2021 všemi možnými způsoby (viz. níže).

ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI

 • do datové schránky školy - 86bkgvh - termín 6. až 7. dubna 2021
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) skola@bzs.plzen-edu.cz -  6. až 7. dubna 2021
 • poštou ( s termínem podání - podací razítko nejpozději do 7. 4. 2021)  - 6. až 7. dubna 2021
 • osobní podání - 6.4. a 7.4. 2021 od 8:00 do 15:00 hodin
  • nutno předem domluvit termín návštěvy na tel.: 378 028 922, mobil: 724 312 567
  • žádost musí být vyplněna předem, mimo školu
  • zákonní zástupci použijí respirátor
  • nutno dodržovat rozestupy mezi rodiči před školou i odstup od pracovníků školy (2 m)
  • v době mimořádných opatření je doporučeno, aby se k zápisu dostavil pouze jeden zákonný zástupce dítěte 

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

   Zapisují se děti, které do 31.8.2021 dovrší šestý rok věku a dále děti, kterým byl v loňském roce povolen odklad povinné školní docházky.

PŘEDČASNÝ NÁSTUP K PLNĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

   Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

 1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce 
 2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení  
 3. doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Kritéria Bolevecké základní školy pro přijímání žáků do 1. ročníku základní školy – viz dále

Desatero pro rodičehttp://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/desatero-pro-rodice-deti-predskolniho-veku

 

Kritéria Bolevecké základní školy Plzeň pro přijímání žáků do 1. ročníku základního vzdělávání

Spádová oblast Bolevecké základní školy Plzeň:       Školský obvod Plzeň –1 – tvoří území městského obvodu Plzeň 1

Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně č. 9/2018, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním  městem Plzeň
Ředitelka Bolevecké základní školy Plzeň stanovuje toto kritérium pro přijímání žáků do 1. ročníku  základního vzdělávání:
Žáci budou do 1. ročníku základního vzdělávání přijímáni podle této zásady:
 1. Přednostně budou přijímáni žáci, kteří mají trvalý pobyt ve školském obvodu Plzeň 1 a žáci umístění v tomto obvodu ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči, a to do výše povoleného počtu žáků uvedeném ve školském rejstříku) ( § 36 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon).
Platnost kritérií: pro školní rok 2021/2022
V Plzni dne: 24.02.2021                                             Mgr. Helena Brunclíková, ředitelka školy        

 

Počet přijímaných žáků do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

Maximální počet žáků přijímaných do prvních tříd základní školy stanoví ředitelka základní školy podle ust. § 165 odst. 1 písm. a) školského zákona v platném znění. Pro školní rok 2021/2022 škola může přijmout 90 žáků do 1. ročníku v souladu se stanovenou kapacitou školy.

Uvažujete o přípravné třídě pro své dítě?

Výhody přípravné třídy:

 • individuální péče pro každé dítě v souladu s jeho potřebami formou hravé a zábavné výuky
 • nejvyšší počet žáků 15
 • logopedická péče
 • přípravná třída je zcela zdarma
 • možnost využít školní družinu a jídelnu.

Přípravná třída je určena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj. Přednostně jsou přijímány děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Vedení k samostatnosti

Nástup dítěte do školy je velká změna, která zasáhne celou rodinu. Dítě bude získávat řadu nových informací, instrukcí, bude mít také více povinností. Zkuste ulehčit vašemu dítěti, ale i sobě. Učte svého předškoláka co největší samostatnosti. Nedělejte vše za dítě, však ono to zvládne!

Je dobré, aby si budoucí školák dokázal sám

 • zavázat boty (nespoléhejte na to, že tu jsou boty na suchý zip)
 • převléknout se, uklidit si věci (bude si uklízet své věci na tělesnou, výtvarnou výchovu)
 • nachystat si na stůl věci na činnost (bude si ve škole chystat věci samo)
 • nachystat si věci do aktovky za dohledu maminky či tatínka (NE, že bude rodič vše chystat sám), aby dítě vědělo, kde co má
 • samostatně jíst a pít, umět používat příbor, udržovat při jídle hygienu a pořádek

Desatero prvňáčka naší školy

 1. Znám své jméno a příjmení, vím, jak se jmenují rodiče a sourozenci, vím, kde bydlím.
 2. Umím se obléknout a převléknout (např. do cvičebního úboru, do oblečení na pobyt venku apod.) a to tak rychle, aby na mě nikdo z mých kamarádů nemusel čekat.
 3. Na tkaničce už umím udělat mašličku.
 4. Umím uklidit knížky, hračky i pastelky tam, kam patří.
 5. Dovedu kreslit tužkou, pastelkami i malovat barvičkami, poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.
 6. Umím vystřihnout obrázek pomocí nůžek.
 7. Zvládnu si sám připravit na stůl svačinu, kterou si dám na ubrousek. Před jídlem si umyji ruce.
 8. Dovedu naslouchat vyprávění další osoby se zájmem a v klidu.
 9. Pohádky, říkanky a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči i ostatními.
 10. Do aktovky si sám vložím věci, a to tam, kam správně patří.

 

Soubory ke stažení:
Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání: DOCX  PDF
Žádost o odklad školní docházky: DOCX  PDF
Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy: DOCX  PDF


 

Aktuality

PSALI O NÁS

Parlamentní listy zveřejnily článek "Plzeň chce vést děti k technice, město otevřelo první technologické centrum" ... Pokračovat

Podrobné informace o testování

Testování v období od 3. 1. 2022 do 16. ledna 2022 bude probíhat testování žáků 2x týdně, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek; nebude-li pondělí nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se... Pokračovat

Testování dětí a žáků od 3.1.2022 – informace pro žáky a jejich zákonné zástupce

Vážení rodiče, upozorňujeme na změny v organizaci screeningového testování dětí a žáků v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví s účinností od 3.1.2022. Nové opatře... Pokračovat

Vánoční posezení v přípravné třídě

Vánoční posezení v přípravné třídě

V úterý 22.12. přišla do třídy žákyně 5.B Sára Poláková s flétnou a zahrála nám několik pěkných koled. Ty, které jsme znali a uhádli, jsme si zazpívali. Zpívání vystřídalo putován... Pokračovat

Vánoční doporučení ministra zdravotnictví

Zveřejňujeme doporučení ministra zdravotnictví k chování během vánočních svátků.... Pokračovat

Mikuláš, Anděl a Čert

Mikuláš, Anděl a Čert

Tak jako každý rok i letos u nás ve škole chodil Mikuláš, Anděl a Čert. Navštívili nultý ročník, první, druhou a třetí třídu. V každé třídě se Mikuláš a Anděl postarali o nadílku a zlo... Pokračovat

Vánoční besídky ve školní družině – 22.12.2021

Vánoční besídky ve školní družině – 22.12.2021

Poslední dny před Vánocemi se ve všech odděleních školní družiny konaly vánoční besídky. Paní vychovatelky si pro své děti připravily hezký vánoční program. Někde se například povídalo o vá ... Pokračovat

Vánoční besídky ve školní družině – 22.12.2021

Vánoční besídky ve školní družině – 22.12.2021

Poslední dny před Vánocemi se ve všech odděleních školní družiny konaly vánoční besídky. Paní vychovatelky si pro své děti připravily hezký vánoční program. Někde se například povídalo o vá ... Pokračovat

Úprava rozvrhu - 22.12.2021

Úprava rozvrhu - 22.12.2021 ... Pokračovat

Slavnostní otevření technologického centra

Slavnostní otevření technologického centra

Ve čtvrtek 16. prosince bylo otevřeno první technologické centrum na Bolevecké základní škole v Plzni. Nejnovějším technologickým prvkem je třída pro výuku ve virtuální realitě. Hlavním benefitem virtuální reality je ... Pokračovat

Archiv aktualit