Právě se nacházíte
 • Nacházíte se:  O škole
 • Školní družina

Školní družina

Školní rok 2023/2024

1. oddělení    Mgr. Kateřina Jelínková
2. oddělení    Zdeňka Šiřinová 
3. oddělení    Monika Ladmanová, Dis.
4. oddělení    Jarmila Víšková
5. oddělení    Zuzana Kroftová
6. oddělení    Mgr. Lea Schröpferová
7. oddělení    Martina Wanková
8. oddělení    Marcela Janoušková
9. oddělení    Mgr. Nikola Musilová

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

POSLÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ se uskutečňuje na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Kapacita školní družiny je 370 žáků. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

ORGANIZACE ČINNOSTI:

Provozní doba školní družiny je ve dnech školního vyučování od 6:00 hodin do začátku vyučování, a po jeho skončení do 16:30 hodin. Příchod do ranní družiny je od 6:00 do 7:20 hodin. V případě děleného vyučování je ranní družina v provozu i první vyučovací hodinu, žáci mohou do družiny přicházet v rozmezí od 7:40 do 8:00 hodin.

Ranním příchodem žáka do školní družiny přebírá odpovědnost za žáka vychovatelka školní družiny. Vychovatelka odpovídá rovněž za přechod žáků ze šatny školní družiny do oddělení školní družiny a z oddělení školní družiny do tříd na vyučování.

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce do školní družiny. Při pravidelné docházce musí žák navštěvovat školní družinu alespoň 4 dny v týdnu. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce, sdělí rodiče vychovatelce školní družiny písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

Docházka do družiny je pro přihlášené žáky povinná. V době nepřítomnosti žáka ve škole omlouvá daného žáka třídní učitelka. Odchody z odpolední družiny jsou pevně dané a to ve 13:30, 15:00, 15:30, 16:00 a v 16:30 hodin.

Při odchodu „po vyučování“ odevzdá žák třídní učitelce písemnou žádost o uvolnění ze školní družiny (Příloha 1 Vnitřního řádu školní družiny). Potřebuje-li žák odejít ze školní družiny mimořádně v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, odevzdá vychovatelce písemnou žádost o uvolnění s vyznačeným časem odchodu (Příloha 1 Vnitřního řádu školní družiny). Na telefonické žádosti žáky ze školní družiny neuvolňujeme. V jinou než v uvedenou dobu nebudou žáci ze školní družiny uvolněni a rodiče nemají možnost vstupu do budovy školy.

Žádost o uvolnění ze školní družiny ke stažení zde:  

Na všechny zájmové kroužky školy i činnost jiných organizací v areálu školy si vedoucí všech aktivit osobně vyzvedávají žáky v odděleních školní družiny. Také odpovídají za odchod žáka domů, popř. zpět do školní družiny, v souladu s přihláškou do školní družiny.

V 15:00 hodin začíná činnost zájmových kroužků školní družiny – ty jsou pro účastníky družiny zdarma. Zápis do kroužků se uskutečňuje během září. Čas odchodu ze školní družiny se žákům přihlášeným na kroužek automaticky prodlužuje na 16:30 hodin.

V době velkých prázdnin v měsíci červenci a srpnu a o vánočních prázdninách se činnost školní družiny po projednání se zřizovatelem přerušuje (z provozních, technických a organizačních příčin na straně školy).

                V době vedlejších prázdnin (podzimní, pololetní, jarní, velikonoční) s předstihem provedeme poptávku mezi rodiči, zda mají zájem o provoz školní družiny. Pokud bude zájem vyšší než 50 % účastníků přihlášených k pravidelné docházce, provoz školní družina zajistí. O případném otevření školní družiny budou zákonní zástupci včas informováni.

                V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna s případným omezením podle pokynů hygienika

Plátce úplaty

Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno v souladu s výše uvedenými právními předpisy zpravidla za úplatu. Úplatu hradí, není-li prominuta, zákonný zástupce žáka, který je přijat k pravidelné docházce do školní družiny.

Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách – za období září až leden 900,- Kč a únor až červen 900,- Kč. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Škola přijímá platby bezhotovostním převodem na č.ú. školy 1023001836/5500, variabilní symbol je osobní číslo žáka (bude dodatečně přiděleno), specifický symbol je 558, do poznámky nutno uvést jméno a příjmení žáka. Jen zcela výjimečně lze vedoucí vychovatelce složit úplatu v hotovosti. Úplatu ředitel školy může na žádost rodičů rozdělit do více splátek. Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s účetní školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost. Pokud za žáka není zaplacena úplata, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce – k termínům 30.9. a 28.2. 

Výši úplaty může ředitel školy snížit nebo od úplaty osvobodit jestliže
 1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
 3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb žáka podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině  


Vrácení úplaty

 1. Vrácení úplaty, kterou plátce uhradil, bude provedeno na základě písemné žádosti zákonného zástupce, a to pouze v případě, že žák bude před počátkem dalšího měsíce zákonným zástupcem ze školní družiny odhlášen.
 2. Úplata, která může být v souladu s uvedenými podmínkami plátci vrácena, bude vyplacena zákonnému zástupci.


Obědy:

žáci obědvají na několik etap. Při obědě pomáhají žákům vychovatelky – prostírají, nalévají polévku, pomáhají při obsluze a objednávání obědů. 

Činnost ve školní družině: 

 • je určena pro žáky 1.-5. tříd a přípravných tříd
 • zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti
 • nabízí zajímavé využití volného času v době před vyučováním, odpoledne po vyučování, neplní jen funkci sociální
 • žáky využívají v odděleních hrací koutky vybavené nábytkem a hračkami, herny se snaží přiblížit domácímu prostředí - jsou bohatě vybavené hrami, stavebnicemi, sportovními potřebami, pomůckami na výtvarnou a pracovní činnost
 • v odpoledním zaměstnání je dbáno na pravidelné zařazování všech složek výchovy úměrné k věku žáků a jejich schopnostem
 • při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu žáků venku a v přírodě
 • při sportovní činnosti využíváme sportovní areál hřišť a tělocvičnu
 • pro žáky připravujeme nejrůznější sportovní, přírodovědné, zábavné a vědomostní soutěže
 • k oblíbeným aktivitám žáků patří také výtvarné, pracovní a hudební činnosti
 • k tradicím naší školní družiny patří pořádání celodružinových akcí  (http://www.boleveckazs.cz/fotogalerie/akce-skolni-druziny---skolni-rok-2023-2024/)
 • nezapomínáme na procvičování učiva formou didaktických her
 • účastníme se divadelních představení a výletů
 • nabízíme provoz školní družiny v době ředitelského volna a vedlejších prázdnin

 

 

 

 

Aktuality

Volitelný předmět DofE

Volitelný předmět DofE

Mezinárodní program DofE od roku 2024/25 nově jako volitelný předmět pro žáky 2. stupně.... Pokračovat

Významné ocenění bývalé paní ředitelky

Významné ocenění bývalé paní ředitelky

Bývalá ředitelka Bolevecké základní školy Plzeň Mgr. Helena Brunclíková se dočkala významného ocenění za svoji dlouholetou práci v oblasti školství.... Pokračovat

Volby do školské rady

Výsledky 1. kola voleb do školské rady.... Pokračovat

Výše úplaty za ŠD od září 2024

Výše úplaty za ŠD od září 2024

Zřizovatel Bolevecké základní školy stanovil novou výši úplaty za ŠD od září 2024.... Pokračovat

Škrábej, kotě!

Škrábej, kotě!

V pátek 17. 5. se v Centru robotiky konalo finále soutěže plzeňských základních škol v programování „Škrábej, kotě!“.... Pokračovat

Boleváček vítá jaro

Boleváček vítá jaro

Pásmo Kroužku lidových písní a tanců Boleváček a TK IMPRO.... Pokračovat

Český den proti rakovině

Český den proti rakovině

I v letošním roce se naše škola zapojí již do 28. ročníku sbírky.... Pokračovat

Míša vám to spočítá!

Míša vám to spočítá!

Velký úspěch v matematické olympiádě.... Pokračovat

Ředitelské volno

Ředitelské volno ve čtvrtek 9. 5. a v pátek 10. 5. 2024.... Pokračovat

McDonald’s Cup na BZŠ

McDonald’s Cup na BZŠ

18. 4. 2024 jsme na Bolevecké základní škole pořádali okrskové kolo fotbalového McDonald’s Cupu.... Pokračovat

Vzhůru na republiku!

Vzhůru na republiku!

Žáci Bolevecké ZŠ si po vítězství v okresním a následně i krajském kole vybojovali postup na mistrovství republiky v házené!... Pokračovat

Školní kolekce oblečení

Školní kolekce oblečení

Do 17. 4. 2024 můžete nakoupit trička, mikiny, tašky, sportovní oblečení a další předměty s novým logem školy na tomto odkazu:... Pokračovat

Boleváček v ZOO

Boleváček v ZOO

V sobotu 30. března 2024 vystoupil Kroužek lidových písní a tanců Boleváček spolu s Tanečním klubem TK IMPRO v plzeňské ZOO.... Pokračovat

Velikonoční prázdniny

Velikonoční prázdniny

Přejeme všem krásné prožití velikonočních svátků.... Pokračovat

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku naší školy proběhne 2. a 3. dubna 2024 od 14:00 do 18:00.... Pokračovat

Wow!English na BZŠ

Wow!English na BZŠ

Komunikativní a zážitková výuka angličtiny nově na BZŠ!... Pokračovat

Máme rádi jídlo

Máme rádi jídlo

Naše škola se zapojila do projektu „Máme rádi jídlo“.... Pokračovat

ŠD o velikonočních prázdninách

Pro nízký zájem o školní družinu ze strany rodičů nebude ŠD o velikonočních prázdninách v provozu.... Pokračovat

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Přijďte se s námi setkat a popovídat si o tom, jak by měla vypadat škola Vašich dětí.... Pokračovat

Školní časopis

Školní časopis

Představujeme první číslo našeho nového školního časopisu, nového projektu našich žákyň 7. ročníku.... Pokračovat

Archiv aktualit