Právě se nacházíte
 • Nacházíte se:  O škole
 • Školní družina

Školní družina

Školní rok 2023/2024

1. oddělení    Mgr. Kateřina Jelínková
2. oddělení    Zdeňka Šiřinová 
3. oddělení    Monika Ladmanová, Dis.
4. oddělení    Jarmila Víšková
5. oddělení    Zuzana Kroftová
6. oddělení    Mgr. Lea Schröpferová
7. oddělení    Martina Wanková
8. oddělení    Marcela Janoušková
9. oddělení    Mgr. Nikola Musilová

>>> FOTOGRAFIE ZDE <<<

POSLÁNÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY:

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků.

PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ se uskutečňuje na základě písemné žádosti zákonných zástupců žáka. O zařazení žáků do školní družiny rozhoduje ředitel školy. Kapacita školní družiny je 370 žáků. Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků.

ORGANIZACE ČINNOSTI:

Provozní doba školní družiny je ve dnech školního vyučování od 6:00 hodin do začátku vyučování, a po jeho skončení do 16:30 hodin. Příchod do ranní družiny je od 6:00 do 7:20 hodin. V případě děleného vyučování je ranní družina v provozu i první vyučovací hodinu, žáci mohou do družiny přicházet v rozmezí od 7:40 do 8:00 hodin.

Ranním příchodem žáka do školní družiny přebírá odpovědnost za žáka vychovatelka školní družiny. Vychovatelka odpovídá rovněž za přechod žáků ze šatny školní družiny do oddělení školní družiny a z oddělení školní družiny do tříd na vyučování.

Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do družiny sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny; tyto údaje jsou zaznamenány na přihlášce do školní družiny. Při pravidelné docházce musí žák navštěvovat školní družinu alespoň 4 dny v týdnu. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině, odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze školní družiny jinak či s jinou osobou, než je obvyklé a je uvedeno na přihlášce, sdělí rodiče vychovatelce školní družiny písemně. Předem známou nepřítomnost žáka v družině zákonný zástupce oznámí písemně.

Docházka do družiny je pro přihlášené žáky povinná. V době nepřítomnosti žáka ve škole omlouvá daného žáka třídní učitelka. Odchody z odpolední družiny jsou pevně dané a to ve 13:30, 15:00, 15:30, 16:00 a v 16:30 hodin.

Při odchodu „po vyučování“ odevzdá žák třídní učitelce písemnou žádost o uvolnění ze školní družiny (Příloha 1 Vnitřního řádu školní družiny). Potřebuje-li žák odejít ze školní družiny mimořádně v jinou dobu, než je uvedeno v přihlášce, odevzdá vychovatelce písemnou žádost o uvolnění s vyznačeným časem odchodu (Příloha 1 Vnitřního řádu školní družiny). Na telefonické žádosti žáky ze školní družiny neuvolňujeme. V jinou než v uvedenou dobu nebudou žáci ze školní družiny uvolněni a rodiče nemají možnost vstupu do budovy školy.

Žádost o uvolnění ze školní družiny ke stažení zde:  

Na všechny zájmové kroužky školy i činnost jiných organizací v areálu školy si vedoucí všech aktivit osobně vyzvedávají žáky v odděleních školní družiny. Také odpovídají za odchod žáka domů, popř. zpět do školní družiny, v souladu s přihláškou do školní družiny.

V 15:00 hodin začíná činnost zájmových kroužků školní družiny – ty jsou pro účastníky družiny zdarma. Zápis do kroužků se uskutečňuje během září. Čas odchodu ze školní družiny se žákům přihlášeným na kroužek automaticky prodlužuje na 16:30 hodin.

V době velkých prázdnin v měsíci červenci a srpnu a o vánočních prázdninách se činnost školní družiny po projednání se zřizovatelem přerušuje (z provozních, technických a organizačních příčin na straně školy).

                V době vedlejších prázdnin (podzimní, pololetní, jarní, velikonoční) s předstihem provedeme poptávku mezi rodiči, zda mají zájem o provoz školní družiny. Pokud bude zájem vyšší než 50 % účastníků přihlášených k pravidelné docházce, provoz školní družina zajistí. O případném otevření školní družiny budou zákonní zástupci včas informováni.

                V době mimořádných prázdnin nebo mimořádného volna je činnost školní družiny zajištěna s případným omezením podle pokynů hygienika

Plátce úplaty

Zájmové vzdělávání ve školní družině je poskytováno v souladu s výše uvedenými právními předpisy zpravidla za úplatu. Úplatu hradí, není-li prominuta, zákonný zástupce žáka, který je přijat k pravidelné docházce do školní družiny.

Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách – za období září až leden 900,- Kč a únor až červen 900,- Kč. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Škola přijímá platby bezhotovostním převodem na č.ú. školy 1023001836/5500, variabilní symbol je osobní číslo žáka (bude dodatečně přiděleno), specifický symbol je 558, do poznámky nutno uvést jméno a příjmení žáka. Jen zcela výjimečně lze vedoucí vychovatelce složit úplatu v hotovosti. Úplatu ředitel školy může na žádost rodičů rozdělit do více splátek. Vedoucí vychovatelka pravidelně kontroluje placení úhrady v součinnosti s účetní školy, pokud jsou rodiče v prodlení s placením, jedná s nimi. Pokud rodiče nereagují na ústní výzvy, prokazatelným způsobem je písemně upozorní na jejich povinnost. Pokud za žáka není zaplacena úplata, vedoucí vychovatelka školní družiny o tom uvědomí ředitele školy nejpozději do jednoho měsíce – k termínům 30.9. a 28.2. 

Výši úplaty může ředitel školy snížit nebo od úplaty osvobodit jestliže
 1. účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi,
 2. účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo
 3. účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb žáka podle zákona o státní sociální podpoře

a tuto skutečnost prokáže řediteli školy.

Žádost o prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině  


Vrácení úplaty

 1. Vrácení úplaty, kterou plátce uhradil, bude provedeno na základě písemné žádosti zákonného zástupce, a to pouze v případě, že žák bude před počátkem dalšího měsíce zákonným zástupcem ze školní družiny odhlášen.
 2. Úplata, která může být v souladu s uvedenými podmínkami plátci vrácena, bude vyplacena zákonnému zástupci.


Obědy:

žáci obědvají na několik etap. Při obědě pomáhají žákům vychovatelky – prostírají, nalévají polévku, pomáhají při obsluze a objednávání obědů. 

Činnost ve školní družině: 

 • je určena pro žáky 1.-5. tříd a přípravných tříd
 • zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti
 • nabízí zajímavé využití volného času v době před vyučováním, odpoledne po vyučování, neplní jen funkci sociální
 • žáky využívají v odděleních hrací koutky vybavené nábytkem a hračkami, herny se snaží přiblížit domácímu prostředí - jsou bohatě vybavené hrami, stavebnicemi, sportovními potřebami, pomůckami na výtvarnou a pracovní činnost
 • v odpoledním zaměstnání je dbáno na pravidelné zařazování všech složek výchovy úměrné k věku žáků a jejich schopnostem
 • při příznivém počasí využíváme každou volnou chvíli k pobytu žáků venku a v přírodě
 • při sportovní činnosti využíváme sportovní areál hřišť a tělocvičnu
 • pro žáky připravujeme nejrůznější sportovní, přírodovědné, zábavné a vědomostní soutěže
 • k oblíbeným aktivitám žáků patří také výtvarné, pracovní a hudební činnosti
 • k tradicím naší školní družiny patří pořádání celodružinových akcí  (http://www.boleveckazs.cz/fotogalerie/akce-skolni-druziny---skolni-rok-2023-2024/)
 • nezapomínáme na procvičování učiva formou didaktických her
 • účastníme se divadelních představení a výletů
 • nabízíme provoz školní družiny v době ředitelského volna a vedlejších prázdnin

 

 

 

 

Aktuality

Nová kolekce školního oblečení

Nová kolekce školního oblečení

Anketa k výběru nové kolekce školního oblečení a doplňků.... Pokračovat

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Den otevřených dveří a zápis prvňáčků

Srdečně zveme na návštěvu naší školy dne 18. 3. 2024 od 14:30 do 18:00.... Pokračovat

ŠD o jarních prázdninách

Pro nízký zájem o školní družinu ze strany rodičů nebude ŠD o jarních prázdninách v provozu.... Pokračovat

Cykloturistický kurz

Cykloturistický kurz

Vydejte se s námi objevovat krásy Šumavy!... Pokračovat

Škola bez poražených

Škola bez poražených

30hodinový kurz pro pedagogické pracovníky.... Pokračovat

Vánoční jarmark

Vánoční jarmark

V pondělí 18. prosince bylo na Bolevecké základní škole od samého rána nezvykle rušno.... Pokračovat

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Lyžařský kurz BZŠ - Aprica 2023

Poprvé v dějinách naší školy a našich lyžařských výcvikových kurzů jsme zamířili do ciziny, konkrétně do italského horského střediska Aprica.... Pokračovat

Nové logo školy

Nové logo školy

Představujeme nové oficiální logo Bolevecké základní školy Plzeň, suverénního vítěze naší veřejné ankety. ... Pokračovat

PF 2024

PF 2024

Přejeme všem pohodové prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku!... Pokračovat

Školní družina o vánočních prázdninách

V období vánočních prázdnin bude provoz školní družiny přerušen. ... Pokračovat

Advent na Zámeckém statku Újezd nade Mží

Advent na Zámeckém statku Újezd nade Mží

Dne 12. prosince 2023 se 50 dětí a 3 paní vychovatelky školní družiny zúčastnily zájezdu na Zámecký statek Újezd nade Mží, kde byl připraven program „Advent na zámeckém statku“.... Pokračovat

Turnaj v miniházené

Turnaj v miniházené

Dne 1. prosince 2023 naše škola uspořádala turnaj v miniházené.... Pokračovat

Nové logo školy

Zapojte se do ankety a pomozte nám vybrat nové logo Bolevecké základní školy.... Pokračovat

Stávka školských odborů

Pracovníci Bolevecké základní školy Plzeň se nepřipojí ke stávce školských odborů konané 27. 11. 2023. ... Pokračovat

Poděkování naší škole za podporu Českého dne proti rakovině 2023

Poděkování naší škole za podporu Českého dne proti rakovině 2023

Koncem října obdržela naše škola poděkování od pořadatele sbírky konané pod názvem „Český den proti rakovině 2023“. ... Pokračovat

Výborné poháry v hodinách vaření

Výborné poháry v hodinách vaření

V hodinách vaření jsme už vyzkoušeli připravit různé pokrmy, například jsme umíchali česnekovou a vajíčkovou pomazánku na jednohubky... Pokračovat

Listopadové třídní aktivy

Listopadové třídní aktivy

Srdečně Vás zveme k nám do školy!... Pokračovat

Celoškolní vánoční projekt

Celoškolní vánoční projekt

Ve dnech 7. a 8. prosince 2023 proběhne celoškolní vánoční projekt.... Pokračovat

3.B poznává svoje město Plzeň

3.B poznává svoje město Plzeň

Ve čtvrtek 2. 11. jsme se vypravili do centra Plzně, abychom převedli teorii z prvouky v praxi. ... Pokračovat

Bolevecká škola slavila Halloween

Bolevecká škola slavila Halloween

Celé dva týdny se jednotlivé třídy naší školy připravovaly na 31.říjen – den, kdy se slaví Halloween, svátek, jehož kořeny sahají až do keltské historie.... Pokračovat

Archiv aktualit